GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ KENT MEKANLARI VE MİMARLIK/6321311
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ KENT MEKANLARI VE MİMARLIK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/uzeynep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uzeynep@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel mekanı ve mimarlığı anlamak ve değerlendirmek üzere kavramsal bir çerçeve sunar ve bu alandaki güncel eleştirel çalışmaları tartışır.
Erken modern dönemden başlayarak günümüze kadar olan süreçte mekansal, sosyal ve tarihsel perspektiflerden kentsel mekanın oluşumunu anlar.
Ders tematik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımı teşvik eder.
Sosyal tarih, kent tarihi, ve kentin toplumsal tarihi üzerine karşılaştırmalı analiz çalışmaları yapar.
Kavramsal ve eleştirel düşünce yapısı kazanmak. Bilimsel ifade ve sunuş tekniklerini öğrenmek.
Mimarlık ve Kentsel Peyzaj çalışmalarında bilimsel okumalar ve araştırmalar yapmayı öğretmek. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kavramsal çerçevesi tanımlanır.Kentsel peyzajın mekansal özellikleri ve özgünlüğü, sosyal, tarihsel ve fiziksel açılardan ele alınır.
2. Hafta  Erken modern dönem kent mekanının ortaya çıkışı. Zaman, mekan ve para kavramlarının değişimi, yeni ritimler, perspektifler ve değişen gündelik yaşam.
3. Hafta  Modern kent mekanının yeni elemanları olarak kamusal parkların ortaya çıkışı. Doğa ve insan-doğa etkileşiminin değişen kavramları tartışılır.
4. Hafta  Modernizasyon ve değişen kamusal alan kavramı. Yeni kamusallık kavramının ve gündelik yaşam kavramının tartışılması.Bu kavramların mekana etkisi.
5. Hafta  Sunuşlar (1. Ödevler) Öğrencilerin sunuşlarının yazılı ve sözlü olarak teslimi ve derste tartışılması. Eleştiri ve tartışmalarla dersin tekrarı.
6. Hafta  Mimarlıkta ve kentsel tasarımda ulusal kimlik ve devlet ideolojisi. İdeolojinin kentsel mekana etkisi. Tasarlanan ilk başkentler.
7. Hafta  Mimarlıkta ve kentsel tasarımda ulusal kimlik ve devlet ideolojisi. İdeolojinin kentsel mekana etkisi. Tasarlanan ilk başkentler
8. Hafta  Postmodern kentleşme. Yer, mimarlık ve kentsel mekan üzerine teorik tartışmalar. Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlar.
9. Hafta  Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlanan çalışmalar; Henri Lefebvre, Edward W. Soja, David Harvey, ve Peter Eisenman.
10. Hafta  Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlanan çalışmalar; Henri Lefebvre, Edward W. Soja, David Harvey, ve Peter Eisenman.
11. Hafta  Sunuşlar (2. Ödevler) Sunulan kavramsal modellerin örneklenmesi.
12. Hafta  Mimarlık tarihi ve kent tarihi çalışmalarında modern ve post modern tarih yazımının tartışılması.
13. Hafta  Mimarlık tarihi ve kent tarihi çalışmalarında modern ve post modern tarih yazımının tartışılması.
14. Hafta  Final Sunuşlar. Her öğrenci final sunuşunu yazılı ve sözlü olarak sınıfa sunacak ve tartışılacak.
15. Hafta  Final Sunuşlar Her öğrenci final sunuşunu yazılı ve sözlü olarak sınıfa sunacak ve tartışılacak.
16. Hafta  Dersin geneli hakkında tartışma ve eleştiri ortamı oluşturmak. Bu bağlamda öğrencilerin sunuşlarını sosyal, mekansal ve tarihsel boyutlarıyla tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Benjamin, Walter The Arcades Project. Berman, Marshall 1982: All That is Solid Melts into Air. New York: Simon and Schuster. Calhoun, Craig. (Ed.), 1994: Habermas and the Public Sphere. The MIT Press. Calvino Italo, 1974: Invisible Cities, tr. William Weawer. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Girouard, M., 1985: Cities and People, A Social and Architectural History. London, Yale University Press. Harvey, David, 1989: The Condition of Postmodernity. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell. Harvey, David, 1985: Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: John Hopkins University Press, and Oxford: Basil Blackwell. Harvey, David, 1973: Social Justice and the City. Baltimore: John Hopkins University Press. Lefebvre, Henri, 1993: The Production of Space. Tr. D. Nicholson – Smith, Oxford,Blackwell Publishers. Sennet, Richard, 1977: The Fall of Public Man. New York, Alfred A. Knopf Inc. Publication. Soja, W. Edward, 2000: Postmetropolis. Cornwall, UK, Blackwell
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir. Bireysel ya da grup sunuşların yanısıra öğrenciler her hafta, dersin okumaları üzerine tartışmalar geliştireceklerdir. Öğrencilerin bir ara bir de final sunuşları olacak, final sunuş tüm fakülteye açık yapılabilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
7
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
7
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X