GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DAVRANIŞ BİLİMLERİ/REH 102
Dersin Adı: DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Ece Konaklıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ece
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ece@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Algılamanın davranışlar açısından önemini ve etkilerini bilme, algısal yanılgıları ayırt ederek ilişkilerini ve iletişimini düzenleme, izlenimleri etk
Tutumları etkileyen unsurları kavrayarak kendisi ve diğer bireylerin tutum ve önyargılarını analiz etme, davranışlarının değişiminde tutumların etkisi
Kendi davranışlarını analiz ederek davranış değişikliği gerçekleştirme becerisi.
Motivasyon sürecini bilerek kendisi ve liderlik ettiği grupları motive etme becerisi.
Kişilik ve benlik kavramlarını bilerek kendisi ve diğer bireylerin davranışları ve kişilikleri arasındaki ilişkileri analiz etme, kişilik yapılarını a
Sosyal kurumları kavrayarak günlük yaşamında sosyal kurumlar ve davranışlar arasındaki ilişkileri analiz etme.
Grup kavramını tanımlama, sosyal yaşamda grup davranışlarını, grupların bireylerin üzerindeki etkisini ve sosyal etki ve uyma davranışını analiz etmek
Kültür kavramını ve unsurlarını ayırt etme, davranışlara yön veren kültürel kalıpları ve kültür türlerini tanıma, kültürel farklılıkları ve kültürün b

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece tatışmalı ders eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilim, bilimsel faaliyet ve metodoloji kavramları, Davranış bilimlerinin kapsamı ve davranış bilimlerini oluşturan disiplinler, diğer disiplinlerle i
2. Hafta  Algılama kavramı, algılama süreci, algısal örgütlenme ve algısal yanılgılar, izlenim yönetimi.
3. Hafta  Tutumlar ve öğeleri, tutumların özellikleri, tutum- davranış ilişkisi, önyargılar, tutumların ölçümü.
4. Hafta  Davranışların temel kaynağı olarak ihtiyaçlar, çatışmalar ve çatışma türleri.
5. Hafta  Savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları ve normal dışı davranışlar.
6. Hafta  Kişilik ve benlik kavramları, kişilik teorileri.
7. Hafta  Motivasyon ve motivasyon teorileri.
8. Hafta  Kurum kavramı ve sosyal kurumlar.
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Sosyal etki ve uyma davranışı.
11. Hafta  Grup kavramı ve sosyal gruplar.
12. Hafta  İletişim
13. Hafta  Sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıflar.
14. Hafta  Kültür ve kültür değişmeleri
15. Hafta  Sosyal çözülme, kitle kültürü ve kitle iletişimi.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri, Nobel Basım
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
128
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X