GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA/KİM-103
Dersin Adı: KİMYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
2. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4. Isı, iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6.Katıların kristal kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve bununla ilgili soruları çözebilir
7. Termodinamik, Kimyasal Denge, Asitler, Bazlar ile ilgili problemleri çözebilir. Bu bilgileri gerçek yaşamda kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta Maddenin Özellikleri ve Ölçülmesi: Kimyanın Amacı, Kimyanın Ana Bilim Dalları ve Araştırma Konuları, Maddenin Ölçümü, Uluslararası Birim Siste
2. Hafta  2. Hafta Atomlar, Atom Teorisi ve Bazı Temel Kavramlar: Atom, Proton, Nötron, Elektron, İzotoplar, Element, Molekül, Bileşik, Avogadro Sayısı, Mol Kavr
3. Hafta  3. Hafta Atomun Elektron Yapısı ve Periyodik Özellikleri: Elektromanyetik Işıma, Atom Spektrumları, Bohr Atom Modeli, Kuantum Teorisi, Kuantum Sayılar
4. Hafta  4. Hafta Kimyasal Stokiyometri ve Tepkime Türleri: Bir Bileşiğin Basit (Kaba) ve Molekül Formülünün Bulunması, Kimyasal Eşitlikler, Stokiyometri, Sını
5. Hafta  5. HaftaKimyasal Bağlar: Kimyasal Bağ Türleri, Kovalent Bağlar, İyonik Bağlar, Metalik Bağlar, Elektronegatiflik ve Bağ Polarlığı, Dipol Moment, Lewis
6. Hafta  6. Hafta Gazlar: Gazların Genel Özellikleri, Basit Gaz Yasaları: Boyle, Charles, ve Avogadro Sayısı, İdeal ve Genel Gaz Denklemi, Kimyasal Tepkimelerde
7. Hafta  7. Hafta Termodinamik: Termodinamik Kavramlar, Sistem, Ortam ve Çevre, İş, Isı ve Enerji, Hal ve Yol Fonksiyonları, Termodinamiğin Birinci Yasası, İç
8. Hafta  ARASINAV, Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Moleküllerarası Kuvvetler, Van der Waals Kuvvetleri, Hidrojen Bağı, Sıvıların Bazı Özellikleri
9. Hafta  9. Hafta Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Moleküllerarası Kuvvetler, Van der Waals Kuvvetleri, Hidrojen Bağı, Sıvıların Bazı Özellikleri
10. Hafta  10. HaftaÇözeltiler ve Fiziksel Özellikleri: Çözelti Türleri, Gazların Çözünürlüğü, Henry Yasası, İdeal Çözeltinin Buhar Basıncı: Raoult ve Dalton Yas
11. Hafta  11. Hafta Kimyasal Kinetik: Tepkime Hızı, Hız Yasası, Tepken Derişimleri ile Süre Arasındaki İlişki, Sıfırıncı ve Birinci Dereceden Tepkimeler, Aktifl
12. Hafta  12. HaftaKimyasal Denge: Kimyasal Denge Kavramı, Dinamik Denge, Denge Sabiti Eşitliği (Kp, Kc), Tepkime Oranı İfadesi, Q: Net Tepkime Yönünün Belirlen
13. Hafta  13. Hafta Asitler-Bazlar ve Sulu Çözelti Dengeleri: Arrhenius, Lowry-Bronsted ve Lewis Teorilerine Göre Asit-Baz Tanımları, Suyun İyonlaşması ve pH, K
14. Hafta  14. Hafta Elektrokimya: Galvanik ve Elektrolitik Hücreler, Standart (İndirgenme) Elektrot Potansiyelleri, Hücre Diyagramları (Hücre Şemaları), Standart Hücre Potansiyeli, Serbest Enerji Değişimi (ΔG) ve Denge Sabiti (K) İlişkisi, Elektroliz ve Pil Türleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik, matematik ve fen konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinip, Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme.X
2
Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözmeye uygun analiz, modelleme ve tasarım yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.X
3
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.X
4
Mühendislik çözümlerini, tasarımın niteliğine göre, güvenlik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik gibi öğeleri içeren gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında değerlendirebilme.X
5
Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin analizi ve çözümü için benzetim (simülasyon) veya deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu gerçek problemler için verileri çözümleme becerisi.X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde bireysel ve takım çalışması yapabilme. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.X
8
Fikirlerini Türkçe sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme. En az bir yabancı dili mesleği için etkin biçimde kullanabilme.X
9
Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik v.b. yaklaşımların önemini kavrama becerisi.X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.X
11
Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.X
12
Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.X
13
Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tüm kimya bölümü öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://kimya.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (http://kimya.gazi.edu.tr/)