GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA-I/KIM-103
Dersin Adı: KİMYA-I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori ve uygulamalar yapabilir ve problem çözebilir..
Isı, iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
Katıların kristal kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve bununla ilgili soruları çözebilir.
Termodinamik, Kimyasal Denge, Asitler, Bazlar ile ilgili problemleri çözebilir. Bu bilgileri gerçek yaşamda kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Maddenin Özellikleri ve Ölçülmesi: Kimyanın Amacı, Kimyanın Ana Bilim Dalları ve Araştırma Konuları, Maddenin Ölçümü, Uluslararası Birim Sistemi (SI), Çizgisel Yöntemin Problem Çözümünde Kullanılması, Birim Çevirme, Anlamlı Rakamlar, Sayıların Yuvarlatılması.
2. Hafta  Atomlar, Atom Teorisi ve Bazı Temel Kavramlar: Atom, Proton, Nötron, Elektron, İzotoplar, Element, Molekül, Bileşik, Avogadro Sayısı, Mol Kavramları,Atom ve Mol Kütlesi, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması ve Adlandırılması, İnorganik ve Organik Bileşikler, Kimyasal Bi
3. Hafta  Atomun Elektron Yapısı ve Periyodik Özellikleri: Elektromanyetik Işıma, Atom Spektrumları, Bohr Atom Modeli, Kuantum Teorisi, Kuantum Sayıları ve Elektron Dağılımları, Periyodik Çizelge, Atom ve İyon Yarıçapları, Elektronegatiflik, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi, Manyetik Özellikler, Elementler
4. Hafta  Kimyasal Stokiyometri ve Tepkime Türleri: Bir Bileşiğin Basit (Kaba) ve Molekül Formülünün Bulunması, Kimyasal Eşitlikler, Stokiyometri, Sınırlayıcı Bileşen, Bir Tepkimenin Verim Hesabı, Çözelti Tanımı, Elektrolit ve Elektrolit Olmayan Çözeltiler, Çözelti Derişimleri, Molarite, Molalite, Mol Kesri,
5. Hafta  Kimyasal Bağlar: Kimyasal Bağ Türleri, Kovalent Bağlar, İyonik Bağlar, Metalik Bağlar, Elektronegatiflik ve Bağ Polarlığı, Dipol Moment, Lewis Nokta Simgeleri, Lewis Yapılarının Yazılması, Formal Yükün Bulunması.
6. Hafta  Gazlar: Gazların Genel Özellikleri, Basit Gaz Yasaları: Boyle, Charles, ve Avogadro Sayısı, İdeal ve Genel Gaz Denklemi, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gaz Karışımları, Dalton Yasası, Gazların Difüzyonu, Graham Yasası.
7. Hafta  Termodinamik: Termodinamik Kavramlar, Sistem, Ortam ve Çevre, İş, Isı ve Enerji, Hal ve Yol Fonksiyonları, Termodinamiğin Birinci Yasası, İç Enerji veEntalpi, Tepkime Isısı ve Ölçülmesi, Kalorimetri, Standart Oluşum Entalpisi, Tepkime Isısının Dolaylı Yoldan Bulunması, Hess Yasası, İstemli ve İstems
8. Hafta   Ara sınav; Termodinamik: Termodinamik Kavramlar, Sistem, Ortam ve Çevre, İş, Isı ve Enerji, Hal ve Yol Fonksiyonları, Termodinamiğin Birinci Yasası, İç Enerji veEntalpi, Tepkime Isısı ve Ölçülmesi, Kalorimetri, Standart Oluşum Entalpisi, Tepkime Isısının Dolaylı Yoldan Bulunması, Hess Yasası, İstem
9. Hafta  Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Moleküllerarası Kuvvetler, Van der Waals Kuvvetleri, Hidrojen Bağı, Sıvıların Bazı Özellikleri, Yüzey Gerilimi, Viskozite, Sıvıların Buharlaşması, Suyun Faz Diyagramı (Kaynama Noktası, Kritik Sıcaklık ve Kritik Basınç), Buhar Basıncı-Sıcaklık İlişkisi,
10. Hafta  10. HaftaÇözeltiler ve Fiziksel Özellikleri: Çözelti Türleri, Gazların Çözünürlüğü, Henry Yasası, İdeal Çözeltinin Buhar Basıncı: Raoult ve Dalton Yasaları, Sayısal (Koligatif) Özellikler, Buhar Basıncı Düşmesinden Mol Kütlesi Hesabı, Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması, Osmotik Bası
11. Hafta  Kimyasal Kinetik: Tepkime Hızı, Hız Yasası, Tepken Derişimleri ile Süre Arasındaki İlişki, Sıfırıncı ve Birinci Dereceden Tepkimeler, Aktifleşme Enerjisi ve Hız Sabitinin Sıcaklığa Bağlılığı: Arrhenius Eşitliği, Katalizör Etkisi.
12. Hafta  12. HaftaKimyasal Denge: Kimyasal Denge Kavramı, Dinamik Denge, Denge Sabiti Eşitliği (Kp, Kc), Tepkime Oranı İfadesi, Q: Net Tepkime Yönünün Belirlenmesiü Denge Sabitinin Sıcaklığa Bağlılığı, Dengeye Etki Eden Faktörler, Le Chatelier İlkesi.
13. Hafta  Asitler-Bazlar ve Sulu Çözelti Dengeleri: Arrhenius, Lowry-Bronsted ve Lewis Teorilerine Göre Asit-Baz Tanımları, Suyun İyonlaşması ve pH, Kuvvetli Asit-Baz ve Zayıf Asit-Bazlar, Tek Protonlu Asitler ve Bazlar için pH Hesaplanması, Tampon Çözeltiler, Çözünürlük Dengeleri.
14. Hafta  Elektrokimya: Galvanik ve Elektrolitik Hücreler, Standart (İndirgenme) Elektrot Potansiyelleri, Hücre Diyagramları (Hücre Şemaları), Standart Hücre Potansiyeli, Serbest Enerji Değişimi (ΔG) ve Denge Sabiti (K) İlişkisi, Elektroliz ve Pil Türleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Kimya bölümü öğretim üyeleri)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://kimya.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro-16219)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((fefkimya.gazi.edu.tr))