GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA/KIM103
Dersin Adı: KİMYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
Isı, iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
Katıların kristal ya Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
Termodinamik, Kimyasal Denge, Asitler, Bazlar ile ilgili problemleri çözebilir. Bu bilgileri gerçek yaşamda kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kimyasal Tepkimeler ve Atom Teorisi: Kimyasal maddeler, Ölçme ve değerlendirme, SI birimleri, Kimyada ilk buluşlar, Dalton atom kuramı
2. Hafta  Gazlar: Gazların özellikleri, gaz basıncı, Basınç-Hacım-sıcaklık bağıntıları, ideal gaz denklemi ve uygulamaları, gaz tepkimeleri, gaz karışımları.
3. Hafta  Termokimya: Kinetik ve potansiyel enerji, iş ve ısı, tepkime ısısı ve ölçülmesi, termodinamiğin I. Yasası, tepkime ısısı ve entalpi değişimi.
4. Hafta  Atomun Elektron Yapısı ve Periyodik Atom Özellikleri: Elektromanyetik ışıma ve atom spektrumları, kuantum kuramı, Bohr atom modeli.
5. Hafta  Kimyasal Bağlar: Lewis yapıları, iyonik bileşiklerin Lewis yapıları, kovalent bağlar, elektronegatiflik ve bağ polarlığı, Lewis yapılarının yazılması.
6. Hafta  Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler: Sıvıların bazı özellikleri, katıların bazı özellikleri, moleküller arası kuvvetler.
7. Hafta  Çözeltiler: Çözelti derişimleri, çözeltiler, mol kesri, molarite, molalite, çözünme entalpisi, çözeltilerde moleküller arası kuvvetler.
8. Hafta  Arasınav I
9. Hafta  Kimyasal Denge: Tepkime hızı, çarpışma ve geçiş hali kuramı, kimyasal sistemlerde dinamik denge, denge sabiti ifadesi Kc, Kp, homojen gaz dengeleri.
10. Hafta  Asitler, Bazlar ve Sulu Çözelti Dengeleri: Arrhenius kuramı, Lowry-Brönsted kuramı, Suyun iyonlaşması ve pH, kuvvetli asit-baz ve zayıf asit-bazlar.
11. Hafta  Termodinamik: İstemli ve istemsiz olaylar, entropi, termodinamiğin II. Yasası, serbest enerji değişimi ve denge sabitinin sıcaklıkla değişimi.
12. Hafta  Elektrokimya: Elektrot gerilimleri ve ölçülmesi, hücre diyagramları, standart elektrot gerilimleri, pil gerilimi ve istemli değişimler.
13. Hafta  Radyoaktiflik: Radyoaktiflik, α, β, γ ışınları, pozitronlar, elektron yakalanması, doğal ve yapay radyoaktiflik.
14. Hafta  Arasınav II
15. Hafta  Organik Kimya: Organik bileşiklerin yapıları, alkanlar ve alkinler, aromatik hidrokarbonlar, adlandırma, alkoller, fenoller, eterler, aldehitler.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)