GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA/KIM103
Dersin Adı: KİMYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyolojik bilimler, mühendislik ve çevre bilimleri ile ilgili problemler bir çok alanda karşımıza çıkabileceğinden , bu dersin kazanımları kimyayı ya
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  BİLİMSEL METOD,KİMYASAL BİLEŞİKLER VE KİMYASAL TEPKİMELER: Kimyasal maddeler, Ölçme ve değerlendirme, SI birimleri, Kimyada ilk buluşlar, Dalton atom
2. Hafta  GAZLAR: Gazların özellikleri, gaz basıncı, Basınç-Hacım-sıcaklık bağıntıları, ideal gaz denklemi ve uygulamaları, gaz tepkimeleri, gaz karışımları,
3. Hafta  TERMOKİMYA: sistem ve çevresi, yola bağlı fonksiyonlar,Isı,iş,hal fonksiyonları,Kinetik enerji,potansiyel enerji, termal enerji,iç enerji, kimyasal en
4. Hafta  ATOMUN ELEKTRON YAPISI VE PERİYODİK TABLODA ATOMLARIN ÖZELLİKLERİ: Elektromagnetik ışıma ve atom spektrumları,kuantum kuramı, Bohr atom modeli, madde
5. Hafta  KİMYASAL BAĞLAR : Lewis yapıları, iyonik bileşiklerin Lewis yapıları, kovalent bağlar, elektronegatiflik ve bağ polarlığı, Lewis yapılarının yazılmas
6. Hafta  MADDENİN HALLERİ VE MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER : Sıvıların bazı özellikleri, katıların bazı özellikleri, moleküller arası kuvvetler( van der Vaals ku
7. Hafta  ÇÖZELTİLER : Çözelti derişimleri, % çözeltiler, mol kesri, molarite, molalite, çözünme entalpisi,ideal çözeltiler, ideal olmayan çözeltiler,çözeltiler
8. Hafta  KİMYASAL DENGE : Tepkime hızı, çarpışma ve geçiş hali kuramı, kimyasal sistemlerde dinamik denge, denge sabiti ifadesi Kc, Kp , homojen gaz dengeleri
9. Hafta  ASİTLER VE BAZLAR : Asitler, Bazlar ve asit-baz dengeleri, se ve pH skalası, Asit-Baz denge sabitleri,Denge sabiti hesaplamaları, tampon çözeltiler
10. Hafta  KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonun hızı, reaksiyon hızının ölçülmesi,hız yasaları,sıfırıncı derece reaksiyonlar, birinci derece reaksiyonlar, İkin
11. Hafta  Elektrokimya: Elektrokimyanın temeli,İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Reaksiyonların denkleştirilmesi, elektrokimyasal hücreler, voltaik hüc
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
147
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Bölüm Başkanlığı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)