GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ASSEMBLY LINES/IE482
Dersin Adı: ASSEMBLY LINES
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İmalat ve himet sistemlerindeki montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek
Üretim sistemlerinde farklı şekillerde tasarlanmış olan montaj hatlarında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak
Değişik tipteki montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   ÜRETİM SİSTEMLERİ ve MONTAJ HATLARI: Siparişe göre üretim, Parti üretimi, Seri üretim, Transfer hatları, Montaj hatları, Terminoloji ve tanımlar.
2. Hafta  MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ: Montaj hattı dengeleme (MHD) ön hesaplamaları, MHD probleminin sınıflandırılması, MHD problemlerinde karmaşıklık.
3. Hafta  TEK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ SEZGİSEL YÖNTEMLER: Kilbridge-Wester yöntemi, COMSOAL yöntemi.
4. Hafta  TEK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ SEZGİSEL YÖNTEMLER: RPWT Yöntemi, En büyük küme kuralı.
5. Hafta  TEK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ OPTİMAL YÖNTEMLER: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli, Amaç programlama modeli.
6. Hafta  TEK MODELLİ STOKASTİK MHD PROBLEMİ: Genel tanımlar ve stokastik hat dengelemeyle ilgili konular, maliyet tabanlı dengeleme
7. Hafta  ÇOK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ: Çok modelli MHD problemi tanımı, Model sıralama yöntemleri.
8. Hafta   I. ARASINAV
9. Hafta  KARIŞIK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ, SEZGİSEL VE OPTİMAL YÖNTEMLER:Karışık modelli hatlar,bir sezgisel,Tamsayılı prog. modeli,model sıralama.
10. Hafta   KARIŞIK MODELLİ DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ, SEZGİSEL VE OPTİMAL YÖNTEMLER: model sıralama.
11. Hafta  U TİPİ MONTAJ HATLARI, U TİPİ MHD PROBLEMİ,SEZGİSEL VE OPTİMAL YÖNTEMLER:Tanımlar ve terminoloji, U tipi MHD problemi,U-COMSOAL yöntemi,U-RPWT yöntemi
12. Hafta   U TİPİ MHD PROBLEMİ, SEZGİSEL VE OPTİMAL YÖNTEMLER: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli.
13. Hafta  PARALEL MHD PROBLEMİ, SEZGİSEL VE OPTİMAL YONTEMLER: Paralel montaj hatları,Tam sayılı programlama modeli, Paralel-COMSOAL sezgisel
14. Hafta   ÇİFT TARAFLI (TWO-SIDED) MONTAJ HATTI DENGELEME: Sezgisel (Lee ve ark, 2001)
15. Hafta   MALİYET TABANLI MONTAJ HATTI DENGELEME: tanımlar, matematiksel model ve bir sezgisel metot.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
2
1
2
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Hadi GÖKÇEN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/hgokcen http://w3.gazi.edu.tr/~hgokcen/ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hgokcen@gazi.edu.tr)