GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT/IE353
Dersin Adı: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İKY kavramının yönetimsel genel özelliklerini, genel sorunlarını ve ilkelerini öğrenir.
İKY ile ilgili stratejileri, kavramları, olası problemleri, yöntemleri ve terimleri ayrıntılı olarak açıklar.
İKY ile ilgili problemleri çözmek için matematiksel yöntemleri öğrenir ve uygular.
Performans değerlendirme ve yönetim sistemi oluşturmayı öğrenir.
Bir ödeme sistemi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenir, iş değerlemesi yapar.
Bir işe alım sistemini yönetmeyi öğrenir, tahmin tekniklerini uygular.
İyi yönetilen İKY fonksiyonları ile örgütsel operasyon kanallarının etkinliğinin geliştirilebilmesi arasındaki ilişkiyi açıklar ve ölçer.
İKY ile ilgili konularda yasal boyutları öğrenir.
İK kavramının organizasyonlar için önemini ve bunun performansla ilgili konulardaki yerini öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İKY sisteminin gelişimi, tanımı, amaçları, ve önemi
2. Hafta  İK stratejileri; Organizasyonel performans ve değerlendirme; Değişim yönetimi
3. Hafta  İK’da operasyonel adımlar; modern İKY temelinde genel kariyer yönetimi
4. Hafta  İş analizi ve iş tasarımı; İş analizi yöntemleri; İş tasarımı teknikleri
5. Hafta  İşe alma ve seçim teknikleri
6. Hafta  İKY ve İK’da performans değerlendirme; Modern performans değerlendirme yöntemleri
7. Hafta  İK’da performans yönetimi; Öğrenme Eğrileri
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  İK’da planlama; Tahmin teknikleri;
10. Hafta  Ücret sistemleri; İş değerleme; Ödüllendirme
11. Hafta  Motivasyon; Güçlendirme; Organizasyonel stres yönetimi
12. Hafta  İKY ve çalışan bağlılığı; Ayrılma yönetimi
13. Hafta  İKY’de hukuki boyut
14. Hafta  İKY’de rekabet analizi
15. Hafta   İKY açısından organizasyonel yeniden yapılanma
16. Hafta  Öğrenci sunumları
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
3
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
5
20
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
106
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Arş. Gör. Burcu YILMAZ KAYA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/burcuyilmaz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (burcuyilmaz@gazi.edu.tr)