GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/IE371
Dersin Adı: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevre politikası kavramının çevre kaynaklarının yönetimindeki önemini öğrenir.
Çevre yönetiminde sürdürülebilirliğin önemi ve gerekliliğini açıklar.
Çevre sorunlarının tarihçesi ve ortaya çıkış nedenlerini öğrenerek, bu sorunların çözümünde teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü irdelemek.
Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki çevre politikalarını irdeler ve Türkiye’deki mevzuatı değerlendirir.
Çevre kalitesinin korunması açısından, doğal kaynakların optimum kullanım ilkelerini öğrenir
Yeni kurulacak tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu hazırlayabilmek için sistematik yaklaşımın nasıl olduğunu öğrenir.
Çevre Yönetim Sistemi ve standartları konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çevre yönetimi dersinin genel tanıtımı ve çevre ile ilgili genel kavramlar
2. Hafta   İnsan-çevre etkileşimi; kentleşme, sanayileşme ve diğer faaliyetlerin çevreye etkileri
3. Hafta   Çevre ve çevre sorunlarının tarihçesi; çevre yönetiminin çevre sorunlarının azaltılması açısından önemi
4. Hafta  Türkiye'de çevre sorunlarına ve çevre yönetimine yaklaşımlar; kalkınma planları, ulusal çevre eylem planı
5. Hafta  Çevre kirliliğinin sınıflandırılması; hava, su ve toprak kirliliği
6. Hafta  Çevre kirliliğinin etkileri (iklim değişikliği, ozon deliği, asit yağmuru vb.) ve önlenmesi; biyolojik Çeşitliliğin korunması
7. Hafta  Çevre ve sürdürülebilir kalkınma
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Çevre politikası kavramı; uluslararası düzeyde çevre politikalarının gelişimi, BM konferansları ve belgeleri; AB ve Türkiye’deki çevre politikaları
10. Hafta  Çevre yönetim sistemi; özellikleri, prensipleri; İlgili standartlar ve uygulanması
11. Hafta   Çevre hukuku; çevre kanunu, yönetmelikler, tebliğler
12. Hafta   Çevresel etki değerlendirmesi, tanımı, tarihçesi ve gelişimi; çevre yönetimi içindeki yeri ve önemi
13. Hafta  Çevresel etki değerlendirme raporunun hazırlanması ve uygulanması süreci
14. Hafta  İşletmeler ve çevre; atık yönetimi
15. Hafta  Çevre yönetiminin ekonomik araçları; doğal afetler ve çevresel etkileri; doğal afet ve çevre yönetimi planlaması
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof.Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulseven)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulseven@gazi.edu.tr)