GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CHEMISTRY/CHEM103
Dersin Adı: CHEMISTRY
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyolojik bilimler, mühendislik ve çevre bilimleri ile ilgili problemler bir çok alanda karşımıza çıkabileceğinden , bu dersin kazanımları kimyayı ya
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   BİLİMSEL METOD,KİMYASAL BİLEŞİKLER VE KİMYASAL TEPKİMELER: Kimyasal maddeler, Ölçme ve değerlendirme, SI birimleri, Kimyada ilk buluşlar, Dalton atom
2. Hafta   GAZLAR: Gazların özellikleri, gaz basıncı, Basınç-Hacım-sıcaklık bağıntıları, ideal gaz denklemi ve uygulamaları, gaz tepkimeleri, gaz karışımları,
3. Hafta   TERMOKİMYA: sistem ve çevresi, yola bağlı fonksiyonlar,Isı,iş,hal fonksiyonları,Kinetik enerji,potansiyel enerji, termal enerji,iç enerji, kimyasal en
4. Hafta   ATOMUN ELEKTRON YAPISI VE PERİYODİK TABLODA ATOMLARIN ÖZELLİKLERİ: Elektromagnetik ışıma ve atom spektrumları,kuantum kuramı, Bohr atom modeli, madde
5. Hafta   KİMYASAL BAĞLAR : Lewis yapıları, iyonik bileşiklerin Lewis yapıları, kovalent bağlar, elektronegatiflik ve bağ polarlığı, Lewis yapılarının yazılmas
6. Hafta   MADDENİN HALLERİ VE MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER : Sıvıların bazı özellikleri, katıların bazı özellikleri, moleküller arası kuvvetler( van der Vaals ku
7. Hafta   ÇÖZELTİLER : Çözelti derişimleri, % çözeltiler, mol kesri, molarite, molalite, çözünme entalpisi,ideal çözeltiler, ideal olmayan çözeltiler,çözeltiler
8. Hafta   KİMYASAL DENGE : Tepkime hızı, çarpışma ve geçiş hali kuramı, kimyasal sistemlerde dinamik denge, denge sabiti ifadesi Kc, Kp , homojen gaz dengeleri
9. Hafta   ASİTLER VE BAZLAR : Asitler, Bazlar ve asit-baz dengeleri, se ve pH skalası, Asit-Baz denge sabitleri,Denge sabiti hesaplamaları, tampon çözeltiler
10. Hafta   KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonun hızı, reaksiyon hızının ölçülmesi,hız yasaları,sıfırıncı derece reaksiyonlar, birinci derece reaksiyonlar, İkin
11. Hafta   Elektrokimya: Elektrokimyanın temeli,İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Reaksiyonların denkleştirilmesi, elektrokimyasal hücreler, voltaik hüc
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)