GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGINEERING STATISTICS/IE208
Dersin Adı: ENGINEERING STATISTICS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Belirsizliğin söz konusu olduğu ortamlarda karar verme aracı olarak uygun istatistiksel tekniği kullanabilme becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: İstatistik ile ilgili temel kavramlar, Veri derleme ve düzenleme.
2. Hafta  MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ: Ortalama, ortanca, tepe deger, vb.
3. Hafta  DAĞILIM ÖLÇÜLERİ: Açıklık, ortalama ayrılış, varyans, çarpıklık katsayısı.
4. Hafta  BAZI ÖNEMLİ SÜREKLİ DAĞILIMLAR: Normal ve Student-t dağılımı
5. Hafta  BAZI ÖNEMLİ SÜREKLİ DAĞILIMLAR: Ki-kare ve F dağılımı.
6. Hafta  TAHMİN VE ARALIK TAHMİNİ: Nokta tahmini ve özellikleri, Yığın parametresi, ortalama için aralık tahmini.
7. Hafta  ARALIK TAHMİNİ: Yığın parametreleri varyans ve oran için aralık tahmini.
8. Hafta  ARALIK TAHMİNİ: Yığın parametreleri varyans ve oran için aralık tahmini.
9. Hafta  İSTATİSTİK HİPOTEZLER VE HİPOTEZ TESTLERİ: Tek yığın ortalaması, Varyansı ve oranı için hipotez testleri.
10. Hafta  İSTATİSTİK HİPOTEZLER VE HİPOTEZ TESTLERİ: İki yığının ortalaması, Varyansı ve oranını karşılaştırmak için hipotez testleri.
11. Hafta  PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER: Uyum iyiliği ve bağımsızlık testleri.
12. Hafta  KORELASYON: Pearson korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısının testi.
13. Hafta  REGRESYON: Regresyon çeşitleri ve basit ve çoklu regresyon
14. Hafta  VARYANS ANALİZİ
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
9
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
122
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU , Dr. İbrahim Yılmaz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/cercioglu , https://aybu.edu.tr/muhendislik/endustri/custom_page-294-akademik-kadro.html)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cercioglu@gazi.edu.tr , iyilmaz@ybu.edu.tr)