GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HISTORY OF TURKISH REVOLUTION AND ATATÜRK S PRINCIPLES/HIST102
Dersin Adı: HISTORY OF TURKISH REVOLUTION AND ATATÜRK S PRINCIPLES
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu derste öğrendiği bilgilerle kendi ana bilim dalı dersleri arasında ilişkilendirme yaparak disiplinler arası bir düşünme becerisi kazanır
Toplumu ayakta tutan birlik beraberlik, bağımsızlık, ulusal çıkarların ön planda tutulması, vatana bağlı olmak, etkin vatandaş olma gibi değerlerin kazanır.
Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir
Ders esnasında kullanılan birinci elden kaynak, belgesel, film gibi materyalleri incelerken doküman analiz etmeyi öğrenir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi il dersi ile ilgili yardımcı kitaplar okuması ile derste anlatılan konular hakkında farklı bakış açılarına sahip olmak.
Ülkemizi korumak için şehit olan atalarını öğrenerek anavatan topraklarının değerini anlar, birlik ve beraberlik şuurunu benimser.
Farklı görüş ve fıkir akımlarına saygı duymayı, kendi görüşlerini araştır
Atalarının yaşamış olduğu zorlukları ve ayakta kalma mücadelesini görerek hayatta yaşadığı zorluklara karşı güçlü durabilmeyi öğrenir.
Köklerine saygı ve bağlılık duyarken evrensel değerleri benimsemeyi öğrenir.
Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değeri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Birinci Dünya Savaşı' nı kaybeden Osmanlı Devleti'ne önerilen barış tasarıları, Faris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San Remo Konferansı ve Sevr Barış Antlaşması.
2. Hafta   Milli Mücadele, Doğu Cephesi ve Güney Cephesindeki Çarpışmalar: Maraş, Urfa, Adana ve Antep Savunmaları.
3. Hafta   Düzenli Ordunun Kurulması ve Batı Cephesi Çarpışmaları.
4. Hafta   Tekalifi Milliye Kararları, Büyük Taarruz'un Kazanılması, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
5. Hafta   Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ve bu antlaşmanın önemi.
6. Hafta   Ankara'da yeni bir devlet kurulması ve siyasi alanda inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, 3 Mart 1924 Yasaları.
7. Hafta   Siyasi partilerin kurulması ve Türkiye Cumhuriyeti' nde demokrasi denemeleri ve buna tepkiler.
8. Hafta   Vize Haftası
9. Hafta   Eğitim ve kültür, sağlık ve bayındırlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, ekonomik hayatta yapılan yenilikler: Vergi düzenlemeleri, yeni bankaların kurulması, tarımı canlandırma amacıyla alınan tedbirler, bazı sanayi kuruluşlarının kurulması.
10. Hafta   Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin İzlediği Dış Politika: 19231932 arasında Lozan'da çözümlenemeyen problemlerin çözülmesi, 19321939 arasında izlenen dış politika.
11. Hafta   Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü ve Atatürk ilke ve İnkılapları.
12. Hafta   Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye, 19501980 arasında Dünyada ve Türkiye' de genel durum.
13. Hafta   1980'den günümüze kadar Türkiye ve Dünya' daki gelişmeler.
14. Hafta   1980'den günümüze kadar Türkiye ve Dünya' daki gelişmeler.
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
46
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( 1. Öğrt. Gör. Dr. Arif SARI 2. Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN 3. Öğrt. Gör. Dr. Namık ÇENCEN 4. Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN 5.Öğrt. Gör. Gülcan ŞAHİNGÖZ 6.Öğrt. Gör. Teoman GÜL 7.Öğrt. Gör. Safınaz TEKNECİ 8.Öğrt. Gör. Ayşegül DÖNMEZ 9.Öğrt. Gör. Aylin ORCAN 10.Öğrt. Gör. Ümran ESKİOĞLU )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( arif.sari@gazi.edu.traysegulaltınova@gmail.com , ncencen23@gmail.com nihanerol@gmail.com , gulcansahingoz@gmail.com , teoman.gul@gazi.edu.tr , birbenli@gazi.edu.tr , adonmez@gazi.edu.tr , aorcan@gazi.edu.tr , ueskioglu@.gazi.edu.tr )