GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RİSK ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINI KORUMA YAKLAŞIMLARI/SBP 4167
Dersin Adı: RİSK ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINI KORUMA YAKLAŞIMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doğal ve kültürel mirasın direncini ve böylece sürekliliğini sağlamaya yönelik her seviyedeki riskleri tanımak.
Ulusal ve uluslararası risk yönetimini ve stratejik müdahale biçimlerini öğrenmek ve koruma planlamasında uygulamak.
Doğal ve kültürel mirasın afet ve çatışmalardan korunmasına ve acil durumlara daha etkin bir şekilde hazırlanarak ve müdahale edilmesini kent planlama
Doğal ve kültürel mirasın afeteler direnci konusunda farkındalık yaratmak ve bilgiyi yaygınlaştırmak.
Miras alanlarında risk yönetimi konusunda yerel ve evrensel örgütlerle işbirliği yapabilmek ve bunu kent planlama alanına aktarmak.
Yazılı ve sözlü ifade teknikleri kullanmayı öğrenmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sorumlu öğretim üyesi tarafından teorik bilgilendirme, ulusal ve uluslararası yaklaşımları, ilkeleri, stratejileri ve örnekleri inceleme.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma ve Dersin ve Kaynaklarının Tanıtımı
2. Hafta  Dünya Miras Sözleşmesi içinde “Riske Hazırlık” Kavramı ve Uygulama Olanakları
3. Hafta  Doğal ve Kültürel Miras Alanlarını Tehdit Eden Risk Faktörleri; Doğal Afetler, Savaşlar, Çatışmalar, Terör Olayları, Vandalizm, vb.
4. Hafta  UNESCO’nun Tematik Çalışmaları bağlamında Miras Alanlarında Risk Yönetimi ve Önemi
5. Hafta  Miras Alanlarında Risk Yönetimine İlişkin Politikalar, Operasyonel Rehberler
6. Hafta  Uluslararası Miras Alanlarını Tehdit Eden Risklere Karşı Organizasyonlar, Enstitüler
7. Hafta  Türkiye’de Miras Alanlarında Risk Yönetimi
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
10. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
11. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
12. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
13. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
14. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu (Doğal Miras Alanlarında Farklı Risk Faktörlerine Karşı Risk Yönetimi Örnekleri)
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
8
2
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
6
3
18
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( www.websitem.gazi.edu.tr/site/neving)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (neving@gazi.edu.tr)