GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KADİM KENTLER/SBP 4160
Dersin Adı: KADİM KENTLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Karşılaştırmalı yaklaşımla kadim kentler hakkında bilgi edinmek.
Geçmiş, şimdiki ve gelecekteki insan yerleşimi modlarını değerlendirebilmek, farkındalığı ve yaratıcılığı geliştirmek.
kentsel formu ve mekânı anlama ve/veya okuma becerilerini geliştirmek.
Bu algıları yazılı ve sözlü anlatım aracılığıyla nasıl temsil edeceğini öğrenmek.
Bilimsel araştırmaya katılımı ve araştırmaya ve başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmasını öğrenmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sorumlu öğretim üyesi tarafından teorik bilgilendirme, örnek kadim kentlerde genel araştırma yöntemleri ile kaynakların incelenmesi, öğrenci araştırmaları.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Kapsamı
2. Hafta  Kadim Kentleri Tanımlama Kriterleri ( tarihsel dönem: M.Ö. 8.yüzyıl-M.S. 5. yüzyıl, coğrafi konum: Bereketli Hilal, Güneybatı Asya, Mısır, Çin, Orta A
3. Hafta  Eski Dünyanın İlk Uygarlıkları ve İlk-Öncü Kentlerin Kuruluş Öyküsü, Oluşum Etkenleri (mitoloji, felsefe, yönetim, din, toplumsal tabakalaşma, mimari
4. Hafta  Araştırma konularının ya da kentlerin ve gruplarının belirlenmesi
5. Hafta  Kentlerin Evriminde Sosyal Teoriler, Düşünce Sistemleri, Ekonomik Faaliyetler Ve Mekâna Yansımaları
6. Hafta  Kadim Kentlerde Strüktür (bitişik- agglunative- radyal, organik/grid yerleşim deseni ve anlamları), Fiziksel, ve Sosyal Morfoloji
7. Hafta  Doğu ve Uzak Doğu Uygarlıklarının Kadim Kentleri
8. Hafta  vize sınavı
9. Hafta  Batı Uygarlıklarının Kadim Kentleri
10. Hafta  Kadim Kentlerin Oluşumunda Doğu-Batı Etkileşimi ve Örgütlenme
11. Hafta  Araştırma raporları (Kadim Kent Örnekleri) ve sunumları
12. Hafta  Araştırma raporları (Kadim Kent Örnekleri) ve sunumları
13. Hafta  Araştırma raporları (Kadim Kent Örnekleri) ve sunumları
14. Hafta  Araştırma raporları (Kadim Kent Örnekleri) ve sunumları
15. Hafta  Antik-kadim Kentin sonu ve bugünkü durumları
16. Hafta  genel değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/neving)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (neving@gazi.edu.tr)