GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL KORUMADA TEMATİK YAKLAŞIMLAR/SBP 4153
Dersin Adı: KENTSEL KORUMADA TEMATİK YAKLAŞIMLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Miras değerlerini tanımak, tanıtmak, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak. -
Miras değerlerini koruma güncel yaklaşımları ve bu alanda UNESCO’nun tematik konuları hakkında bilgi sahibi olmak,
Taşınmaz miras değerlerinin dünya barış ve dostluğuna katkısı konusunda farkındalık sahibi olmak ve farkındalığı yaygınlaştırma,
İlgili alanda uluslararası ağa bağlanmak,
İlgili alanda literatür tarama, materyal toplama, karşılaştırmalı değerlendirme, bilgiyi yazılı ve sözlü ifade teknikleri ile paylaşmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sorumlu öğretim üyesi tarafından teorik bilgilendirme, öğrencilerin grup çalışmaları ile farklı tematik konularda araştırma yaparak sunması.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, Dersi ve Kaynakları Tanıtma, Araştırma Gruplarının Belirlenmesi
2. Hafta  Kapsam ve Kavramlar (Somut ve somut olmayan kültürel miras, UNESCO 2030-hedefleri, Tematik yaklaşımlar-çalışmalar, vb.)
3. Hafta  UNESCO- korumaya yönelik tematik programlar (inisiyatifler, girişimler) ve misyonu, faaliyetleri, uygulama olanakları ve geleceğe yönelik önerileri
4. Hafta  UNESCO- korumaya yönelik tematik programlar (inisiyatifler, girişimler) ve misyonu, faaliyetleri, uygulama olanakları ve geleceğe yönelik önerileri
5. Hafta  Dünya Mirası Ormanlar Programı, Dünya Mirası Deniz Programı
6. Hafta  Dünya Mirası Toprak-Kerpiç Mimari Programı, Uluslararası Kerpiç Mimari Miras Bilimsel Komitesi (International Scientific Committee on Earthen Architec
7. Hafta  vize sınavı
8. Hafta  Dünya Mirası Sürdürülebilir Turizm Programı
9. Hafta  Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Programı
10. Hafta  İnsan Evrimi: Uyarlamalar, Dağılma-Yayılma ve Sosyal Gelişmeler
11. Hafta  Dini Miras Konuları Üzerine Girişimler, Kutsal Mekanlar ve Kentler
12. Hafta  Astronomi ve Miras Girişimi
13. Hafta  Yeni Açılımlar ve Diğer Tematik Konular (İklim Değişikliği ve Dünya Mirası, Kültürel Manzaralar, Modern Miras Programı, Afet Risklerinin Azaltılması,
14. Hafta  İklim Değişikliği ve Dünya Mirası
15. Hafta  Dünya Mirası Merkezi’nin doğal miras stratejileri
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
8
2
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nevin Gültekin )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/neving )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (neving@gazi.edu.tr)