GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANADOLU KENTSEL MEKAN DEĞİŞİMİ/SBP 3154
Dersin Adı: ANADOLU KENTSEL MEKAN DEĞİŞİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kentlerin mekansal yapı oluşum, değişim ve gelişim süreçlerine ilişkin temel bilginin edinilmesi
Anadolu Kentlerinin mekansal niteliklerinin tanımlanması ve kent planlamada değerlendirilmesi.
İlgili alanda literatür tarama, materyal toplama, karşılaştırmalı değerlendirme, edinilen bilgiyi yazılı ve sözlü ifade teknikleri ile paylaşmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sorumlu öğretim üyesi tarafından kentlerin analitik çözümlemesine ilişkin temel bilginin aktarılması ve öğrencilerin Anadolu Kentleri üzerinde bu bilgiyi sorgulaması.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Dersin kapsam ve kaynaklarını tanıtma.
2. Hafta  Kentsel mekan oluşum ve değişim etkenleri
3. Hafta  Antik Dönemde Anadolu'da kentsel mekanın oluşumu ve kamusal mekan
4. Hafta  Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde kentsel mekanın değişimi
5. Hafta  Anadolu'nun Müslümanlaşma sürecinde kentsel mekanın değişimi
6. Hafta  Osmanlı Dönemi Anadolu kentlerinin mekansal kurgusu
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Batılılaşmanın Anadolu Kenti mekansal yapısına etkileri ve kamusal mekan oluşumu
9. Hafta  Erken Cumhuriyet Döneminde Anadolu Kentlerinin mekansal yapısında modernizm ve kent planlamanın etkileri
10. Hafta  1950'li yıllarla değişen yerleşme siyasası ve kentsel mekana etkileri
11. Hafta  Modern sonrası süreçlerde Anadolu Kenti mekansal yapısının değişimi, gelişme dinamikleri
12. Hafta  Antik Dönemden bugüne Anadolu Liman Kentlerinde mekansal yapı değişim süreci ve etkenleri
13. Hafta  Vize Sınavı
14. Hafta  Anadolu'da küreselleşme sürecinin kentsel mekana etkileri
15. Hafta  Kentsel dönüşüm ve kentsel mekan
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
8
2
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
4
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nevin Gültekin )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( www.websitem.gazi.edu.tr/site/neving , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (neving@gazi.edu.tr )