GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT MERKEZİ SORUNLARI/SBP 3106
Dersin Adı: KENT MERKEZİ SORUNLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kent merkezlerinin tarihini ve kentlerin bugünkü gelişme eğilimlerini anlamak
Kent merkezlerindeki ana kullanımları ve bu kullanımların kentin büyüme kuramları ile olan ilişkilerini tanımlamak
Kent merkezlerindeki alışveriş caddeleri ve ticaret alanlarının mekansal, sosyal, ekonomik, politik boyutlarını kavramak
Kent merkezlerinin yer seçimi ve geliştirme kriterlerini öğrenmelerini
Kent merkezlerine eleştirel gözle bakabilmeleri ve bu çerçevede kentsel politikaları uluslar arası ve ulusal ölçekte değerlendirebilmek
Alışveriş merkezlerinin kent merkezleri ile ilişkisini çok boyutlu olarak tartışabilmek
Tüketim ve Üretim mekanları hakkında değerlendirme yapabilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze etkileşimli eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, Çalışma Programı
2. Hafta  Kent Merkezinin Tarihsel Gelişimi, Kent Merkezi ile İlgili Teorik Çerçeve/Kavramlar
3. Hafta  Kent Merkezi ve Yaşam Çevreleri Arasındaki İlişki
4. Hafta  Kentsel Yaşam, Kentsel İşlevler ve Kent Merkezi - Kaliteli bir kent merkezi nasıl tanımlanabilir? Hangi kentsel işlevleri barındırmalıdır?
5. Hafta  Kent Merkezleri ve Kentsel Dirençlilik
6. Hafta  Kentlerin Üretim ve Tüketim Sektörlerinin Özellikleri, Kent Merkezleri ve Tüketim Mekanları:Kent Merkezleri ile Alışveriş Merkezleri Arasındaki İlişki
7. Hafta  Kentlerin Üretim ve Tüketim Sektörleri Nasıl Analiz Edilebilir? Coğrafi Ağırlıklı Regresyon, Sıcak Nokta Analizi, Kümelenme Analizi
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Kent Merkezlerinin Dönüşümü, Yer Seçimi ve Geliştirme Kriterleri
10. Hafta  Kent Merkezleri, Ulaşım Sorunları ve Erişilebilirlik
11. Hafta  Kent Merkezlerinin Kentsel Tasarım ile İlişkisi: Kentsel Yenileme Biçimleri Dünya Örnekleri
12. Hafta  Kent Merkezlerinin Kentsel Tasarım ile İlişkisi: Kentsel Yenileme Biçimleri Türkiye’den Örnekler
13. Hafta  Kent Merkezlerinin ve Kentlerin Bugünkü Gelişme Eğilimleri, Planlama Kuramları ile İlişkisi
14. Hafta  Mekansal Ağlar ve Tek Merkezli/Çok Merkezli Kentler
15. Hafta  ÖDEVLERİN SUNUMU
16. Hafta  ÖDEVLERİN SUNUMU
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
9
2
18
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Burcu H. ÖZÜDURU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/bozuduru)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bozuduru@gazi.edu.tr , bozuduru@gmail.com)