GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRSEL ÇEVRE PSİKOLOJİSİ (SEÇ.)/SBP 366
Dersin Adı: ŞEHİRSEL ÇEVRE PSİKOLOJİSİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hülagü Kaplan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hulagu/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hulagu@gazi.edu.tr hukaplan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci insanların yapılı çevre içindeki tutum ve davranışlarının psikolojik temelini bilmekte;sahada ölçümler ve araştırma yeterliliği kazanmaktadır.
Kendisi konu ilişkin planlama ve kentsel tasarım konularında başvurabileceği karar- verme yöntemleri ve veri tabanını bilmekte ve uygulayabilmektedir.
Öğrenci üstlendiği bir projede kullanabilecek biçimde, bu konuda araştırma yapmak ve değerlendirme yapmak üzere,konusuna uygun yöntemi seçebilmektedir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: temel terimlerin tanımlanması;kökleri ve diğer disiplinler ile ilşkileri;çevre psikolojisinin alanlarının tanımı.
2. Hafta  Çevre Psikolojisi araştırma alan ve yöntemleri;kuramsal modaller ve uygulama örnekleri; vaka çalışmaları.
3. Hafta  Metodolojiye ilşkin konular; davranışın ve davranış ortamlarının yapısal ve dinamik bileşenleri.
4. Hafta  Çevresel algılama; çevrenin algılanmasının özellikleri;tanımlama ve degerlendirme;bilişsel haritalar; sosyal etkileşim.
5. Hafta  Mekan-yer ilişkileri: yer kavramı;kişisel mekan, alansallık,mahremiyet, kalabalıklık; çevre baskısı kaynakları;erişebilir yerler.
6. Hafta  Kent ve komşuluk kesimleri; soyo-mekansal formlar; bütünleşme-ayrıştırma-parçalama;kent imgesi ve kent kimliği analizi.
7. Hafta  Dönem ödevi sunuşu
8. Hafta  1. ara sınav
9. Hafta  Çevrede yönelim; duyusal nitelikler ve etkileri; ışık ve renk-karanlık-ses ve gürültü-ısı-koku ve duyumu.
10. Hafta  Çevresel değişim nedeni olarak yaşam kalitesi;kirlilik; sürdürülebilir yapılı çevre-kirlilik ilişkisi.
11. Hafta  Yapılı çevre kalitesi-çevre psikolojisi ilişkisinin irdelenmesi;çevre-dostu ve çevre-karşıtı davranışların ortaya konulması.
12. Hafta  Dönem ödevi sunuşu
13. Hafta  2. ara sınav
14. Hafta  Sürdürülebilir kentsel gelişme ve kent yaşamı'nda şehirsel çevre psikolojisinin yeri. Yapısal stratejiler ve mekansal stratejiler.
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, (Ed. H. Kaplan, Ü. Yüksel vd.),2011, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Yayın no:49,Anıl Matbaacılık Ankara 2.Çevre ve Politika: Başka Bir Dünya Özlemi, 2007, İmge Kitabevi Yayınları (Ed.A. Mengi). 3.Cognition and Environment, Stephen Kaplan and Rachel Kaplan, Ann Arbor MI, 1981 4. Bechtel, R. & Churchman, A (eds),2002 Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley Steg, L., Van Den Berg, A.E. & De Groot, J.I.M. (Eds.),2013, Environmental Psychology: An Introduction. Chichester: BPS Blackwell. 4. Çevre Psikolojisi: İnsan-Mekan İlişkileri, 2010, M. Göregenli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  --
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X