GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANADOLU KENTSEL MEK. DEĞİŞİMİ (SEÇ)/SBP386
Dersin Adı: ANADOLU KENTSEL MEK. DEĞİŞİMİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gorer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gorer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Planlamada ve tasarımda yapılaşmış çevrenin tarihsel boyutunun gözlemlenmesini ve algılanmasını sağlama.
Kentsel yerleşmelerde sosyal, kültürel ve fiziksel çevrede kimlik ögeleri.
Anadolu'da kentsel mekanın değişim sürecini değerlendirme ve yorumlama.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Anadolu’da kent, kentli ve mekan kavramı
2. Hafta  Neolitik dönemden İon kentlerine kadar yerleşmeler, Roma ve Bizans Anadolu’sunda İlk Çağdan veriler ve değişimler
3. Hafta  Orta Asya’da yerleşik düzen ve Orta Asya Türk kentlerinde mekan geleneği
4. Hafta  Selçuklu ve Erken Osmanlı yerleşimleri, ve Anadolu’nun önceki yerleşikleri ile ilişkliler
5. Hafta  I. Ara sınav
6. Hafta  Anadolu Osmanlı kentlerinin mekan kurgusu
7. Hafta  19. yüzyıl Osmanlı kent yapısı ve yasal yapılanma sistemi
8. Hafta  Osmanlı kent yapısını etkileyen göçler, yangınlar ve değişen ulaşım araçlarının irdelenmesi
9. Hafta  20. yüzyıl başında Anadolu’da kentler ve kentli kavramı
10. Hafta  Araştırma Raporu ve Sunumu
11. Hafta  Cumhuriyet döneminde kent mekanını biçimlendiren yasal ve toplumsal girdiler
12. Hafta  1930-1950 arası Anadolu kentlerinde ikili gelişme
13. Hafta  1950-1970 arası kente göç olgusunun mekana yansımaları
14. Hafta  21. yüzyıl Anadolu kentlerinin biçimlenmesine yönelik tarihsel çıkarsamalar ve öneriler
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  7. Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, S. Aktüre, TVYY, Ist., 1994. 8. Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, R.E.Wycherley, Arkeoloji ve Sanat Yay, Ist., 1991. 9. Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, ed. Y. Sey, TVY, Ist., 1996. 10. Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, ed. P. Dumont,F. Georgeon, TVYY, Ist., 1996. 11. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, ed. Y. Sey, İş B. Yay., Ist., 1998. 12. Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, M. Cezar, İş B. Yay., Ist., 1997.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  --
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X