GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIRSAL ALAN PLANLAMASI(SEÇ)/SBP462
Dersin Adı: KIRSAL ALAN PLANLAMASI(SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yenigul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yenigul@gazi.edu.tr, yenigulster@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kırsal yerleşimlerin mekansal biçimleri üzerinde etkili olan faktörlerin analizi ve yorunlanabilmesi
Kırsal çevrenin bütüncül bir yaklaşımla araştırılması ve planlanması
Gelecekteki olası gelişmelerin küresel, sosyal ve mekansal perspektifte tahmini
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Dersin konusu ve işleyişi hakkında genel bilginin aktarımı
2. Hafta  Kırsal alanını tanımı, temel özellikleri, kent-kır ayırımı içinde kırın genel nitelikleri ve özellikleri
3. Hafta  Kırsal alanını tanımı, temel özellikleri, kent-kır ayırımı içinde kırın genel nitelikleri ve özellikleri
4. Hafta  Kırsal alanlar ve kentleşme ilişkisi, kentleşmenin kırsal alanlar üzerindeki etkisi, kentsel alan dönüşen kırsal alanlar
5. Hafta  Kırsal alana ilişkin Dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimler
6. Hafta  Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifinde (ESDP) Kırsal Alan Politikaları
7. Hafta  Sürdürülebilir kalkınmada kırsal alan planlaması, kır kent ilişkili gelişme modelleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Türkiye’de kırsal alan yönetimi, kırsal alana ilişkin yasal dayanaklar ve planlama ilişkisi
10. Hafta  Türkiye’de kırsal alan politikaları ve uygulamaları
11. Hafta  Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve değerlendirmesi
12. Hafta  Dönem ödevi sunuşları
13. Hafta  Dönem ödevi sunuşları
14. Hafta  Dönem ödevi sunuşları
15. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme Fuat Ercan Sosyal Araştırmalar Vakfı 2. Türkiye'de Kırsal Alan Yönetimi Sabrina Kayıkçı Sosyal Araştırmalar Vakfı 3. Kırsal Kalkınma Siyaseti Rıfat Dağ Dipnot Yayınları 4. Türkiye'de Kırsal Kalkınma Kavramlar-Politikalar–Uygulamalar Muzaffer Bakırcı Nobel Yayın 5. Rural by Design: Maintaining Small Town Character, Randall G. Arendt 6. Rural Environmental Planning for Sustainable Communities, Frederic O. Sargent 7. Introduction to Rural Planning (Natural and Built Environment Series) Nick Gallent 8. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyonu Raporu, Ankara, 2006
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
11
2
22
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
3
6
18
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X