GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK TEKNİKLERİN ŞEHİR VE BÖLG. PLAN. UYG. (SEÇ)/SBP398
Dersin Adı: İSTATİSTİK TEKNİKLERİN ŞEHİR VE BÖLG. PLAN. UYG. (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/tozelci websitem.gazi.edu.tr/tozelci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tozelci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Şehir ve bölge planlamada analiz çalışmalarının istatistiki olarak yorumlanması
Problemlerin çözümüne yönelik bazı tekniklerin kullanılması
Istatistiksel düşünce, uygulama ve yorumlama becerisinin öğrencilere kazandırılması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 273 İstatistik Bilgisi
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ
2. Hafta  İstatistikte Temel Kavramlar Veriler ve Değişkenler
3. Hafta  SPSS veri girişi, Değişken Tanımlanması, Veri Editörü
4. Hafta  II. BÖLÜM: VERİLERİN ANALİZİ Frekans Dağılımı Ortalamalar Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
5. Hafta  Örnekleme, Tahmin, Hipotez Testi
6. Hafta  FARKLILIKLARI İNCELEMEYE YÖNELİK ANALİZ TEKNİKLERİ T-Testi
7. Hafta  ANOVA
8. Hafta  Mann Whitney, Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov vs.
9. Hafta  VİZE
10. Hafta   Ki-Kare Analizi
11. Hafta  Korelasyon Analizi
12. Hafta  Regresyon Analizi
13. Hafta  Regresyon Analizi
14. Hafta  Diskriminant Analizi
15. Hafta  Faktör Analizi
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  *Büyüköztürk, Ş, (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları *George D., Mallery P., (2003). SPSS For Windows. Pearson. *Gürsakal N., (2002). Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Alfa, İstanbul. *Kendrick R., (2005). Social Statistics. Pearson, USA. *Köklü N., Büyüköztürk Ş., Bökeoğlu Ö., (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem yayıncılık, Ankara. *Norusis M.,( 2004). SPSS 12.0 Guide to Data Analysis, Prentice Hall
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
6
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
1
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
6
1
6
 Sunum
6
1
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.