GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GECEKONDU SORUNLARI(SEÇ.)/SBP455
Dersin Adı: GECEKONDU SORUNLARI(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nihanozdemir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gecekondu alanlarının oluşma nedenlerinin ve bu alanların iyileştirilmesine ve dönüşümüne yönelik programların belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve pol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve öğrenciler tarafından hazırlanan araştırmalar şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  ŞBP 241 Kent Sosyolojisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Kentleşme, göç, konut sorunu, formel/enformel konut alanları vb. kavramlarının tanımları. Dersin kapsamı ve programı hakkında bilgilendi
2. Hafta  KAVRAMSAL ÇERÇEVE: Kalkınma-göç-kentleşme iliĢkisi ve enformel konut alanlarının ortaya çıkış dinamikleri
3. Hafta  DÜNYA ÖRNEKLERİ: GeliĢmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki konut sorunu ve bu soruna getirilen enformel çözümlerden örnekler
4. Hafta  KÜRESELLEŞME ve KENT: Küreselleşme ve yerelleşme tartışmaları. Küreselleşme ve yerelleşmenin mekansal organizasyonu ve sosyal yapı
5. Hafta  KENTSEL YOKSULLUK: Tanımı, kentsel yoksulluğun mekansal boyutu
6. Hafta  1. Vize
7. Hafta  TÜRKĠYE DENEYİMİ: Türkiye'de gecekondu alanlarının gelişiminin dönemsel özellikleri, bu alanlara yönelik yasal düzenlemelerin gelişimi
8. Hafta  KAÇAK YAPILAŞMANIN EKONOMİK ve SOSYAL MALİYETİ
9. Hafta  KENTSEL DÖNÜŞÜM: Tanımı, dünya uygulamaları ve mekansal ve sosyal sonuçları
10. Hafta  GECEKONDU ALANLARINDA ISLAH ve DÖNÜŞÜM Gecekondu alanlarının ıslahı ve gecekondu alanlarında uygulanan dönüşüm projelerinin sosyal ve ekonomik boyutu
11. Hafta  DÖNEM ÖDEVİ SUNUŞU VE TARTIŞMA- Öğrenci Grubu 1
12. Hafta  DÖNEM ÖDEVİ SUNUŞU VE TARTIŞMA- Öğrenci Grubu 2
13. Hafta  DÖNEM ÖDEVİ SUNUŞU VE TARTIŞMA- Öğrenci Grubu 3
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AYATA, S., 1989, 'toplumsal cevre olarak gecekondu ve apartman', Toplum ve Bilim, no.49 AYATA, S. and AYATA, A., 1996, Konut Komsuluk ve Kent Kulturu, Ankara: TOKI DRAKAKIS-SMITH, D., and FIHER,1975, Housing Problems in Ankara, University of Durham KONGAR, E., 1973, 'Altındag gecekondu bolgesi', Amme Idaresi Dergisi, 6 (3), pp.109-138 PAYNE, G. K., 1977, Ankara: Housing And Planning in an Expanding City, A Research Report Submitted to the Social Science Research Council, 3 volumes SENYAPILI, T., 1981, Gecekondu: Cevre Iscilerin Mekani, Ankara: ODTU
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X