GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ VII (ÖD)/SBP 484
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ VII (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Metin Şenbil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~sulekara/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sulekara@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Planlama ve tasarım bilgilerini uygulama becerisi
Mekanı biçimlendiren etkenlerin analizi ve yorumlama becerisi
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (mekanı), parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
Problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
Çağın sorunları hakkında bilgi
Planlama, tasarım ve koruma uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 461
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Tüm dersler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Sorunsalın tespitine yönelik açıklamaların yapılması, çalışma programının verilmesi ve juri değerlendirme kriterlerinin açıklanması
2. Hafta  ŞBP 461 Şehircilik Projesinde yapılan analizlerin ve planlama çalışmalarının sunumu
3. Hafta  Senaryonun gerçekleşebilmesi için sürükleyici bir özelliğe sahip ya da senaryonun gerçekleşmesini engelleyecek problemlerden birini çözme niteliğind
4. Hafta  Problemin sunumu ve onanması 1. juri
5. Hafta  Problemin çözümü, çözüm yöntemi, uygulama araç ve teknikleri, sorunlar, olanaklar,olası seçenekler ve seçilen birinin alternatif şemaları için bireyse
6. Hafta  Problemin çözümü, çözüm yöntemi, uygulama araç ve teknikleri, sorunlar, olanaklar,olası seçenekler ve seçilen birinin alternatif şemaları için bireyse
7. Hafta  Problemin çözümü, çözüm yöntemi, uygulama araç ve teknikleri, sorunlar, olanaklar,olası seçenekler ve seçilen birinin alternatif şemaları için bireyse
8. Hafta  Problem çözümüne yönelik bireysel çalışmalara devam
9. Hafta  Tanımlanan çerçevede problemin sunumu 2.juri
10. Hafta  Problemin çözümüne yönelik öneriler paketinin hazırlanması, gereken ölçeklerde fiziksel planın hazırlanması, sosyo-ekonomik yapıdaki değişimleri açık
11. Hafta  Tanımlanan bireysel çalışmaların devamı
12. Hafta  Tanımlanan bireysel çalışmaların devamı
13. Hafta  Tanımlanan bireysel çalışmaların devamı
14. Hafta  Tanımlanan bireysel çalışmaların devamı
15. Hafta  Problemin çözümü için tüm aşamaları içeren sunuşların yapılması (3. Juri)
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kent planlama literatürü, Seçilmiş literatur
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
6
96
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
6
96
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
222
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X