GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ II (ÖD)/SBP 261
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ II (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doçent Dr. Özge Y. Ercoşkun,Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof.Dr. Mehmet Tunçer, Yard. Doçent Dr. Hayri Ulvi, Öğr.Gör.Dr. Perihan Kiper, Arş.Gör. Sezen Aslan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~ozgeyal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozgeyal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Şehircilik Projesinin bu evresindeki temel bilgilerin ve analiz tekniklerinin plan yapımı, kontrolu ve uygulamada kullanma becerisinin kazandırılması
Kentsel dinamik ve eğilimlerin tanımlanması, planlama eylemleri ile bağdaştırılması,
Kent ve kent parçası kavramlarının içeriklendirilmesi,
Kent parçası-kent bütünü ilişkisinin irdelenmesi,
Kent parçası-kent bütünü etkileşiminde, kent parçası düzenlenmesinin rolünün ve etkinliğinin öneminin vurgulanması,
Kentin yeniden biçimlendirilmesinde planlama- tasarım ilişkisinin kurulması,
Kentsel gelişme çerçevesinde kentin yeniden düzenlenmesinde planlama ilkeleri ve bu ilkelere göre belirlenen kentsel tasarım ilkelerinin kullanılmasıd


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve saha uygulaması şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu Şehircilik Projesi-I dir.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Atelye programı
2. Hafta  Atelye çalışması
3. Hafta  Atelye çalışması
4. Hafta  Saha çalışması
5. Hafta  Atelye çalışması
6. Hafta  Atelye çalışması
7. Hafta  Atelye çalışması
8. Hafta  1. ara sınav: jüri karşısında savunma
9. Hafta  Atelye çalışması
10. Hafta  Atelye çalışması
11. Hafta  Atelye çalışması
12. Hafta  Atelye çalışması
13. Hafta  2. ara sınav: jüri karşısında savunma
14. Hafta  Atelye çalışması
15. Hafta  Atelye çalışması
16. Hafta  Final Sınavı: jüri karşısında savunma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  *Ö.Y. Ercoşkun (Ed.), M.Tunçer, H.Kaplan, P.Kiper, S.Aslan, L.Alkan (2016) Kentsel Tasarıma Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara GÖKALP, D. D., & YAZGAN, M. E. (2013). Kırsal Peyzaj Planlamada Agroturizm ve Agriturizm. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013(1), 25-29. Öztürk, Y., & YAZICIOĞLU, İ. (2002). GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA.TEEF Dergi Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli/Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 119-131. Ercoşkun, Ö. Y., & Karaaslan, Ş. (2009). Geleceğin Ekolojik ve Teknolojik Kentleri. YTÜ Arch. Faculty E-Journal, 3(3), 286. Ercoskun, O., & Karaaslan, S. (2011). Guidelines for Ecological and Technological Built Environment: A Case Study on Güdül-Ankara, Turkey. Gazi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
2
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
5
35
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
5
40
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
10
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
50
50
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
217
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X