GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ IV (ÖD)/SBP 361
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ IV (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. K. Cihangir Çamur, Doç. Dr. Ö. Güzey, Doç. Dr. Ç. Varol Özden., Doç. Dr. N. Turgut Gültekin, Doç. Dr. Ş. Tüdeş, Öğr. G. Dr. O. Kırsaçl&am
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur,websitem.gazi.edu.tr/site/odundar,websitem.gazi.edu.tr/site/cvarol,websitem.gazi.edu.tr/site/neving,websitem.gazi.edu.tr/site/studes,websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac,websitem.gazi.edu.tr/site/yenigul,websitem.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ccamurster@gmail.com, dundar@gazi.edu.tr, cvarol@gazi.edu.tr, neving@gazi.edu.tr,studes@gazi.edu.tr, kırsac@gazi.edu.tr, yenigul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Planlama için veri toplama ve analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
Analiz sonuçlarını anlamlı bir rapor haline getirme yeteneği kazandırılması
Öğrenciye şehir planlama disiplinin gerektirdiği takım halinde çalışma becerisi kazandırılması
Öğrenciye disiplinlerarası çalışma becerisi kazandırılması
Planlamada araştırma-analiz-sentez ve sonuç ilişkisinin öneminin benimsetilmesi
Uygun karar üretme teknikleri ile çalışma alışkanlığı kazandırılması
Planlama için gerekli çalışma disiplini, profesyonel yaklaşım ve bilginin kazandırılması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 262 Şehircilik Projesi III
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Proje dersleri bölüm kuramsal dersleri ile desteklenmektedir
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Derse giriş, projeye ilişkin genel açıklamalar ve analiz raporu için çalışma gruplarının oluşturulması
2. Hafta  Seçilen çalışma alanına ilişkin merkezi(Ankara) bilgilerin toplanması
3. Hafta  Seçilen çalışma alanına ilişkin merkezi(Ankara) bilgilerin toplanması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analiz raporunun hazırlanması
4. Hafta  Seçilen orta ölçekli bir kentte yerinde araştırma ve inceleme çalışması
5. Hafta  Arazi çalışmasının genel değerlendirmesi, analitik etüdlerin hazırlanması
6. Hafta  I. Jüri - Analiz çalışmaları ve sentezlerin sunumu
7. Hafta  Senaryo seçenekleri hakkında bilgilendirme ve çalışma gruplarının oluşturulması
8. Hafta  Senaryolar doğrultusunda alternatif 1/25 000 ölçekli kent planlarının geliştirilmesine başlanması
9. Hafta  Senaryo hedefleri doğrultusunda 1/25 000 ölçekli planlama alanına yönelik müdahale biçimleri analizi
10. Hafta  Üst ölçek senaryo hedefleri doğrultusunda 1/25 000 çalışma alanına yönelik SWOT analizi
11. Hafta  II. Jüri – Gelişme planları ve ilgili ön çalışmaların sunumu
12. Hafta  1/25 000 ölçekli plan önerilerinin geliştirilmesi
13. Hafta  1/25 000 ölçekli plan önerilerine ilişkin uygulama araçlarının geliştirilmesi
14. Hafta  1/25 000 ölçekli plan önerilerine ilişkin örgütlenme şemalarının geliştirilmesi
15. Hafta  III. Juri- 1/25 000 ölçekli plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme şemalarının değerlendirilmesi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Proje dersleri kuramsal dersler ile desteklenmektedir. Ayrıca teorik içeriğin oluşturulmasında şehir planlama ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaktan faydalanılmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan ve sağlanan doküman ve yayınlar proje çalışmasının kaynaklarıdır. Planlama alanına ilişkin yerinde yapılan araştırmalar ve sağlanan veriler proje çalışmasının laboratuvarını oluşturmaktadır.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Planlama projesi 2. sınıf yaz stajı ile desteklenmektedir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
45
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
5
75
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
5
75
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X