GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLANNING STUDIO 5/CRP 3005
Dersin Adı: PLANNING STUDIO 5
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İl bütünü ve yakın çevresine ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel süreçlerin belirlenmesi. Bu süreçlere bağlı olarak gelişim ve dönüşüm göst
Kent planlama süreç, yöntem ve ilkelerinin il bütünü ve gelişim deseni üzerinde sorgulanması, değerlendirilmesi ile kent üzerinde gelişime ilişkin sen
Üretilen senaryo ve gelişme şemaları doğrultusunda 1/25 000 ölçekli kent makroformu seçeneklerinin üretilerek, çok ölçütlü değerlendirme yöntemi ile 1

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Programın ve çalışma alanının tanıtılması, çalışma gruplarının belirlenmesi Ankara’da bilgi toplama ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi
2. Hafta  Ankara’da bilgi toplama ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi
3. Hafta  Ankara’da bilgi toplama ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ÖN JÜRİ: Ankara’da toplanan verilerin değerlendirilmesi, eksik verilerin ve ye
4. Hafta  Yerinde İnceleme Gezisi
5. Hafta  Teorik Ders: Kent Planlamada Yerleşilebilirlik Analizi Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, sentez ve sorun-olanak çalışmaları Senaryo gruplar
6. Hafta  Teorik Ders: Planlamada Analiz ve Sentez Oluşturulması, Sorun Olanakların Belirlenmesi Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, sentez ve sorun-ol
7. Hafta  1. ARA JÜRİ -Sentez ve sorun-olanak çalışmaları Teorik Ders: Swot Analizi Amaç, Hedef ve Stratejiler ile Senaryo Seçenekleri
8. Hafta  Teorik Ders: Gelişme Şeması Hazırlama Yöntem ve Teknikleri Senaryoların ve amaç, hedef ve stratejiler ile 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazır
9. Hafta  Senaryoların ve amaç, hedef ve stratejiler ile 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması Eskiz Sınavı
10. Hafta  2. ARA JÜRİ - Amaç, hedef ve stratejiler, senaryo ve gelişme Şemaları Teorik Ders: 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planlama Yöntem ve Teknikleri, 1/
11. Hafta  1/25 000 ölçekli sentez çalışmalarının hazırlanması 1/25 000 ölçekli plan önerilerinin hazırlanması
12. Hafta  Teorik Ders: Kent planlamada uygulama araçları ve örgütlenme modelleri 1/25 000 ölçekli plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme
13. Hafta  3. ARA JÜRİ - 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Raporu
14. Hafta  Teorik Ders: Planlamada Çok Ölçütlü Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
80
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
5
50
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
5
65
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
6
18
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Özlem Güzey Kocataş , Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur , Doç. Dr. Nevin Turgut Gültekin , Öğr. Gör. Dr. Ogan Kırsaçlıoğlu , Araş. Gör. Dr. Erman Aksoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur , https://websitem.gazi.edu.tr/site/neving , https://websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac , ://websitem.gazi.edu.tr/site/eaksoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (odundar@gazi.edu.tr , ccamur@gazi.edu.tr , neving@gazi.edu.tr , ogankir@hotmail.com , eaksoy@gazi.edu.tr)