GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLANNING STUDIO 4/CRP 2004
Dersin Adı: PLANNING STUDIO 4
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kentin temel niteliklerinin farklı mekânsal ve sosyal öğeler aracılığıyla tanımlanması,
Kent, kent parçası ve kentsel mekân kavramlarının içeriklendirilmesi,
Kent parçası - kent bütünü ilişkisinin irdelenmesi,
Nazım Plan kararları, Kentsel Tasarım Planı ve Özel Proje Alanı ilişkilerinin kurulması,
Kent parçası - kent bütünü etkileşiminde, kent parçası düzenlenmesinin rolünün ve etkinliğinin öneminin vurgulanması,
Kentin yeniden biçimlendirilmesinde kent planlama-kentsel tasarım ilişkisinin kurulması,
Kentsel tasarım süreç, yöntem ve ilkelerinin örnek kent parçası üzerinde, sorgulanması ve değerlendirilmesi
Seçilen kent parçalarının düzenlenmesinde kentsel tasarım yöntem, araç ve ilkelerinin kullanılması,
Seçilen kent parçasının yeniden üretilmesine yönelik kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dönem ders içeriğinin açıklanması, 1/5000 Senaryolar, Nazım İmar Planı Revizyonu-1, Sergi Hazırlığı
2. Hafta  1/5000 Senaryolar, Nazım İmar Planı Revizyonu-3, Sergi Hazırlığı , 1/1000 Alan Seçimi
3. Hafta  Saha Araştırması
4. Hafta  GÇD İrdeleme, Doku Analizi ve Kavram Şeması , 1/1000 Kentsel Tasarım Alanlarının son hale getirilmesi
5. Hafta  1/1000 Kentsel Tasarım Planı eskizi (İki ve Üç Boyutları)
6. Hafta  1/1000 Kentsel Tasarım Planı eskizi (İki ve Üç Boyutları)
7. Hafta  1/1000 Kentsel Tasarım Planı eskizi (İki ve Üç Boyutları)
8. Hafta  1. ARA JÜRİ: 1/1000 Kentsel Tasarım Planı’na Geçiş Evresi Plan ve Analizler ve Kentsel Tasarım Planı (İki ve Üç Boyutları)
9. Hafta   1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı
10. Hafta  1/1000 Kentsel Tasarım Planından 1/500 Kentsel Tasarıma Geçiş: Kentsel Tasarım Alanlarının Belirlenmesi- ilk eskizler
11. Hafta  1/500 Kentsel Tasarım (İki ve Üç Boyutları)
12. Hafta  1/500 Kentsel Tasarım (İki ve Üç Boyutları)
13. Hafta  2.ARA JÜRİ:1/500 Kentsel Tasarım (İki ve Üç Boyutları)
14. Hafta  1/500 Kentsel Tasarım (İki ve Üç Boyutları)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
11
5
55
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
5
60
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
6
18
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun , Prof. Dr. Metin ŞENBİL , Prof.Dr. Tanyel ECERAL , Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (w3.gazi.edu.tr/~ozgeyal/-senbil , www.gazi.edu.tr/-tozelci , www.gazi.edu.tr/-fcetin , gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ozgeyal@gazi.edu.tr/ senbil@gazi.edu.tr/ tozelci@gazi.edu.tr/ fcetin@gazi.edu.tr )