GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ/SBP 3252
Dersin Adı: ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (mekanı), parçayı ya da süreci tanımlama becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Çağın sorunları hakkında bilgi
..
..
..
..
..
..

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta: temel kavramlar; sanayi, sanayi grubu tanımı, sanayi bölgesi (industrial districts), ölçeklerine göre sanayi işletmeleri
2. Hafta  2. Hafta: sanayileşmenin tarihsel gelişimi, sanayileşmenin tarihsel gelişimi ; sanayi devrimi, geleneksel sanayiden yüksek/ileri teknoloji/sanayiye g
3. Hafta  3. Hafta: Endüstriyel Kümelenme ve Küme Teorisi, Yararları ve Güçlü Yönleri, Maliyet ve Zayıflıkları
4. Hafta  4. Hafta: gelişmekte olan ekonomilerde İstihdam, yapısal değişim ve büyüme, , Akıllı Endüstri için Beceriler Uzmanlık ve Dijital Dönüşüm
5. Hafta  5. Hafta: Sanayi politikası, üretken dönüşüm : Teori, tarihsel gelişim ve uygulama
6. Hafta  6. Hafta: yapısal değişimde, verimlilik ve istihdamın teşvik edilmesinde sanayi politikalarının rolü
7. Hafta  7. Hafta: Yapısal Dönüşüm, Endüstriyel Uzmanlık, ve Endojen Büyüme
8. Hafta  8. Hafta:
9. Hafta  9. Hafta: Yerel Sanayi Sorunları, Politikalar, Akıllı Büyüme Planlaması
10. Hafta  10. Hafta: Kentsel Sanayiyi Güçlendirme Hareketi ve Ekonomik Kalkınma
11. Hafta  11. Hafta: Kentsel Sanayinin Güçlendirilmesi: Altyapının ve Yerin Önemi
12. Hafta  12. Hafta:Endüstriyel Prototipler ve Kentsel Yaşam Dinamikleri Üzerine Etkisi
13. Hafta  13. Hafta: Kent ve Sanayi Arasında Gelişen Dinamikler
14. Hafta  14. Hafta: endüstri kentinden yaratıcı kente geçiş
15. Hafta  15. Hafta: Yaratıcı donanım - yaratıcı üretim, tüketim ve varsayım için altyapı / mekanlar Yaratıcı yazılım - atmosfer / ambiyans, moda, yaşam kalite
16. Hafta  16 Hafta: Endüstriyel kentleşme: Tipolojiler, Kavramlar ve Beklentiler
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Öğr. Üyesi Demet EROL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (edemet@gazi.edu.tr)