GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİR YÖNETİMİ/SBP 388
Dersin Adı: ŞEHİR YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER, Öğr.Görv.Dr. Zeynep Aslı GÜRER ÜÇER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/gorer, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zagurel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gorer@gazi.edu.tr,zagurel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent yönetiminin yasal ve yönetsel boyutlarının kavranması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  İmar Hukuku, Metropolitan Planlama ve Yönetimi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kent yönetimi ve işletimi kavramları
2. Hafta  Kent yönetimi kavramları
3. Hafta  Kent yönetimi kavramları
4. Hafta  Türkiye'de yerel yönetimlerin yapısını ve amacını belirleyen yasal çerçevenin değerlendirilmesi
5. Hafta  Türkiye'de yerel yönetimlerin yapısını ve amacını belirleyen yasal çerçevenin değerlendirilmesi
6. Hafta  Türkiye'de yerel yönetimlerin yapısını ve amacını belirleyen yasal çerçevenin değerlendirilmesi
7. Hafta  Türkiye'de yerel yönetimlerin yapısını ve amacını belirleyen yasal çerçevenin değerlendirilmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  AB ve Türkiye'de yerel yönetimlere halkın katılımını düzenleyen mevzuatın değerlendirilmesi (Kent Konseylerinin çalışmaları)
10. Hafta  Ekonomik sosyal ve fiziksel gelişmenin refah aracı olarak kent yönetimleri
11. Hafta  Ekonomik sosyal ve fiziksel gelişmenin refah aracı olarak kent yönetimleri
12. Hafta  Rapor sunuşları
13. Hafta  Rapor sunuşları
14. Hafta  Ara sınav
15. Hafta  Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin sorumlulukları
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  *Keleş, R., 2012, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi (8.baskı), İstanbul. *Kentleşme Şurası, 2009, “Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyonu Raporu”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. *Mengi,A., 2007, “AB Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle ilgili Düzenlemeler”, Yerellik ve Politika içinde, Ayşegül Mengi (edit), ss:101-116, İmge Kitabevi, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X