GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ/SBP 316
Dersin Adı: ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard Doç Dr Demet EROL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  edemet@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  edemet@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanı biçimlendiren etkenlerin analizi ve yorumlama becerisi
Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
Problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Planlama, tasarım ve koruma uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
----------
----------
----------
----------
----------
----------
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Endüstri ve Kent ilişkisi, Temel Kavramlar: Organize Sanayi Bölgesi (OSB), İhtisas OSB ve Özel OSB, Sanayi Grubu, teknoloji geliştirme bölgeleri, end
2. Hafta  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOBİ’ler), Küçük ve Orta Ölçekli sanayilerin ülke ve dünya ekonomisindeki yeri,
3. Hafta  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin özellikleri ve sorunlarıAvrupa Birliği’nin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayilere Yönelik Politikaları
4. Hafta  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin özellikleri ve sorunlarıAvrupa Birliği’nin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayilere Yönelik Politikaları
5. Hafta  Kümelenme yaklaşımı, örnekler. Şarap kümelenmesi, tekstil kümelenmesi, Porter'ın teorik yaklaşımı
6. Hafta  Kümelenme yaklaşımı, örnekler. Şarap kümelenmesi, tekstil kümelenmesi, Porter'ın teorik yaklaşımı
7. Hafta  Sanayi Alanlarının Yer Seçimi (kuramlarda), sanayinin yer seçiminde sektörlere göre tercihler, kent ekonomisi çerçevesinde yer seçimi, metropol içi sa
8. Hafta  Sanayi Alanlarının Yer Seçimi (kuramlarda), sanayinin yer seçiminde sektörlere göre tercihler, kent ekonomisi çerçevesinde yer seçimi, metropol içi sa
9. Hafta  1. vize
10. Hafta  Sanayi Alanlarının Kuruluş Yerleri (Yasalarda); 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesi için yasanın zorunlu
11. Hafta  Sanayileşmenin tarihsel değerlendirilmesi, endüstri devrimi,gelişmiş ülkelerdeki yaklaşımlar, geleneksel üretimden küresel üretime geçiş
12. Hafta   Sanayide üretimin değişimi, dinamikleri ve süreçleri Fordizim post fordizm, JIT, yalın üretim,kanban sistemi, sanayinin küreselleşmesi
13. Hafta   Sanayide üretimin değişimi, dinamikleri ve süreçleri Fordizim post fordizm, JIT, yalın üretim,kanban sistemi, sanayinin küreselleşmesi
14. Hafta  2. vize
15. Hafta  Endüstri parkları, ekonoloji ve sanayi,
16. Hafta  Yaratıcı endüstriler
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  M.ASSEY.D. et M.EEGAN.R., «Industrial restructing versus the cities»,in A. E VANS and D. E VERSLEY (eds.) The Inner City: Employment and Industry , pp. 78-107, London, Heinemann,1980 HALL P., «The rise and fall of great cities: conomic forces and population responses»,in R. L AWTON (ed.),The Rise and Fall of Great Cities: Aspects of rbanization in the Western World , London and New York,Belhaven, 1989
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  --------
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X