GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL ALTYAPI/ŞBP 307
Dersin Adı: KENTSEL ALTYAPI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Nilgün GÖRER TAMER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/gorer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gorer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel altyapı sistemleri hakkında genel ve temel bilgileri edinme
Kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında altyapı sistemlerinin arz ve talep özelliklerini kullanma becerisi
Kentsel yaşam kalitesi açısından altyapı tesislerinin önemini anlama


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  kentsel su planlaması, iklim ve kent, çevre planlaması
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: kamu hizmeti ve kamu hizmetinin özellikleri; ortak mallar ve tüketim özellikleri konusunda genel bilgilendirme
2. Hafta  Temel kavramlar, altyapı kent planlama ilişkisi, iklim değişikliğinin etkileri
3. Hafta  Kentsel altyapının gelişimi (teknolojideki ilerlemenin altyapı sistemlerine ve kentsel gelişmeye etkileri)
4. Hafta  Küresel su sorununun boyutları, sunum ve istem kaynaklı su sorunlarını değerlendirme, kent ve su planlama / kent ve su yönetimi ilişkisi
5. Hafta  Sağlıklı su temini ve kentsel su şebekesinin elemanları
6. Hafta  Kentsel gelişmenin ve planlamanın su kaynakları üzerindeki baskısı
7. Hafta  Atık suların toplanması, uzaklaştırılması, tekrar kullanımı, kanalizasyon şebekesinin özellikleri, atıksu arıtma tesisi yer seçimi,kentsel taşkınlar
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Atıkların toplanması, katı atık bertaraf tesisleri yer seçimi ve katı atık yönetimi
10. Hafta  Ekonomik gelişme açısından enerji altyapısı, yenilenebilir enerji, güneş enerjisinin kentlerde kullanımı
11. Hafta  Elektrik altyapı şebekesi ve kentsel gelişme
12. Hafta  İletişim altyapısı ve kentsel gelişme
13. Hafta  Ara sınav
14. Hafta  Rapor sunuşları
15. Hafta  Rapor sunuşları
16. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Graham, Stephen., Marvin, Simon.,Splintering Urbanism:networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition, Routledge, New York, 2002.Ersoy, Melih., (Derleyen), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, içinde “Toplu Tüketim Malları” (ss:439-441), Sezai Göksu, Ninova Yayınları, İstanbul, 2012.Moss, Timothy., Guy Simon., Marvin, Simon, Urban Infrastructure in Transition:urban networks, buildings, plans, Earthscan, 2001 Martin Steiner, Ulrich Wiegel, Katı Atık Yönetimi: Atık Yönetiminin Temellerine Yönelik Rehber Kitap, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009.Planlama Dergisi, Su Özel Sayısı, 2007/3-4 Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara, 2008. Ersoy, M., (Derleyen), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, içinde “Planlama ve Su Tüketim İlişkisi” (ss:358-360) Tamer Görer, N., 2012, Ninova Yayınları, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X