GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL KORUMA/SBP303
Dersin Adı: KENTSEL KORUMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~neving, websitem.gazi.edu.tr/site/neving
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  neving@gazi.edu.tr, nevintg@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel korumada, planlama yöntem ve teknikleri.
Ulusal ve uluslar arası kentsel koruma yaklaşımları ve ilkeleri
Kentsel koruma ve kentsel koruma ile kent planlamanın karşılıklı etkileşimi.
Kent Plancısı olarak kentsel koruma sürecinde koruma, muhafaza etme, sağlıklaştırma, canlandırma gibi kavram ve müdahalleri öğrenme ve uygulama dene
Yer’in karakteristik özelliklerine göre; koruma planlaması sürecinin her aşamasında veri toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanma
Kentsel gelişmede doğal kaynaklar, sosyal değerler ve kültürel mirasın sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarda sürdürülebilirliği.
Kentsel yerleşmelerde sosyal, kültürel ve fiziksel çevrede kimlik ögeleri.
Kültürel mirası koruyarak, planlı kentsel gelişmeyi sağlamak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, yerinde inceleme, müze ziyaretleri ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kapsamını ve kaynaklarını tanıtım.
2. Hafta  Kentsel ölçekte koruma kavramını ve kentsel, tarihsel, arkeolojik, doğal koruma alanlarını tanımlama.
3. Hafta  Kentsel korumada temel kavramları,kentsel koruma ve yenilemede terminolojiyi örneklerle açıklama.
4. Hafta  Tarihsel süreçte kentsel koruma ve planlama.
5. Hafta  Kentsel koruma planlamasında ulusal ve uluslar arası ilkeler ve sürdürülebilir gelişme ve koruma ilişkisi.
6. Hafta  Vize Sınavı
7. Hafta  Müze Ziyareti
8. Hafta  Türkiye’de koruma mevzuatı, teorik çerçevesi, planlama yaklaşımları, koruma planı uygulamaları ve farklı koruma uygulamaları.
9. Hafta  Türkiye’de koruma imar planı işlemleri, yasa ve yönetmelikleri, organizasyonu, finansmanı ve katılım.
10. Hafta  Türkiye'de doğal, Arkeolojik,Tarihi ve Kentsel alanlara göre farklı koruma planlaması ilke ve yöntemleri.
11. Hafta  Koruma planı uygulamalarının yerinde incelenmesi
12. Hafta  Vize Sınavı
13. Hafta  Anadolu’da taşınmaz kültür varlıkları ve mimari özellikleri-uslubunun koruma planlamasında değerlendirilmesi.
14. Hafta  Kültürel Miras Yönetimi, Yönetim Planı.
15. Hafta  Genel Değerlendirme: Kentsel Arkeoloji ve Türkiye'de koruma uygulamalarına bağlı güncel sorunlar.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikler Aydeniz, N.,E., 2008. “Kent Arkeolojisi Kavramının Dünyadaki Gelişimi ve Türkiyedeki Yansımaları” Journal of Yaşar University,4(16), 2501-2524. Erder,C., 1975. Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ, Mim Fak. Yayın., no.24, Ank., s.1-5 (1975). Gültekin, N.,Yürü N., 2008. “Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi”, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları’08 Sempozyumu, İstanbul, 159-168. Gültekin, N ,2012. “Cultural Heritage Management: The Case of Historical Peninsula in İstanbul”, GÜ. Journal of Science, (1) 25, 235-243. Kejanlı, T., Akın, C.T., Yılmaz , A., 2007. ‘Türkiye’de Koruma Yasalarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c.6, S.19,s.179-196. King T. F., 2002. Thinking about Cultural Resource Management, Altamira Pres, Maryland, USA, 3.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Müze Ziyaretleri, Yerinde İnceleme
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
4
12
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
1
4
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X