GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ/SBP337
Dersin Adı: ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Çiğdem Varol, Doç. Dr. Tanyel Eceral
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cvarol, http://websitem.gazi.edu.tr/site/tozelci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cvarol@gazi.edu.tr, tozelci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel yöntemleri farklı konularda kullanarak sistematik düşünce yeteneğinin kazandırılması
Araştırma tekniklerin şehir ve bölge planlamada bir araç olarak kullanılmasının öğretilmesi
Her tür konuda yorum ve eleştiri yeteneğinin geliştirilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ
2. Hafta  ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ Bilim, yöntem, araştırma kavramları, Bilim ve Araştırma arasındaki ilişki, bilimsel yöntemler
3. Hafta  ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI VE ÖNERİ HAZIRLAMA Problem Tanımı
4. Hafta  ARAŞTIRMA SÜRECİ Konunun saptanması
5. Hafta  ARAŞTIRMA SÜRECİ Problem, hipotez/althipotez, varsayım ve değişkenler
6. Hafta  VERİ KAYNAKLARI, LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ, KAYNAKÇA VE ATIFLAR
7. Hafta  1. VİZE
8. Hafta  ÖLÇÜM-GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK
9. Hafta  ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEME
10. Hafta  VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ - ANKET
11. Hafta  VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNULMASI
12. Hafta  VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNULMASI
13. Hafta  ARAŞTIRMANIN YAZILMASI-BİLİMSEL RAPOR HAZIRLAMA
14. Hafta  ARAŞTIRMANIN YAZILMASI-BİLİMSEL RAPOR HAZIRLAMA
15. Hafta  GENEL DEĞERLENDİRME
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aziz, A. (2003) Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, Turhan Kitabevi, Ankara. Balcı, A. (2000) Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem ve Teknikler, Pegem A Yayınevi, Ankara. Birsen, G. (2007) Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınevi, Ankara. Day, R. A. (1998) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, TÜBİTAK Yayınları, Ankara. Karasar, N. (1999) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Karasar, N. (2004) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Keat, R. ve Urry, J. (2001) Bilim Olarak Sosyal Teori, İmge Kitabevi, Ankara. Neuman W.L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Yayınodası 4- Toplumbilim Dizisi 1, İstanbul. Tekeli, İ. (2010) Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Tütengil, C. O. (1975) Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
5
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X