GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİR PLANLAMASINA GİRİŞ/SBP193
Dersin Adı: ŞEHİR PLANLAMASINA GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem GÜZEY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/odundar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  odundar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent planlamaya konu olan kent algısının kazandırılması
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentsel gelişme dinamiklerinin tanımlanması
Kent planlama alanında temel bilginin kazandırılması
Kent planlama sürecinin tanımlanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders anlatım ve anlatılanların sınanması ve pekiştirilmesine dayalı ödev ve sınavlar ile yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yerleşimler Tarihi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, Kent Ekonomisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş ve dersin tanıtımı
2. Hafta  Kentlerin oluşum ve gelişim süreçleri: Kenti tanımlamak; İnsan yerleşimleri Görsel sunum
3. Hafta  Teknik Gezi
4. Hafta  Kentleşme: Kentleşme döngüsü tanımları
5. Hafta  Görsel sunum
6. Hafta  Kent planlama nedir? Kent Plancı kimdir? Kent planlamanın gelişimi: Planlamaya duyulan ihtiyaç; Modern kent planlamanın doğuşu; Kapsamlı planlama anl
7. Hafta  Planlama süreci ve planlama araçları: Amaç, hedef, sorun-olanak ve plan kararları ilişkisi, SWOT analizi
8. Hafta  Türkiye’de planlama süreci
9. Hafta  Bölge planlama ve planlamada ekonomik kalkınma
10. Hafta  Koruma amaçlı imar planı ve kentsel dönüşüm
11. Hafta  Vize
12. Hafta  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kent planlama deneyimleri
13. Hafta  Yerleşme sistemlerinde yaşanmakta olan dönüşümler Yerleşme yapısının dönüşümünü etkileyen süreçler: Fordizm, postfordizm, küreselleşme
14. Hafta  Yerleşme sistemlerinde yaşanmakta olan dönüşümler Yerleşme yapısının dönüşümünü etkileyen süreçler: Fordizm, postfordizm, küreselleşme
15. Hafta  Kent Planlamada yeni tartışmalar Planlama teorisi ve etik, planlamada yeni teknolojiler, sürdürülebilir kalkınma, komunite planlaması
16. Hafta  Ödev sunumları ve tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Anderson, Larz T., 1995, Guidelines For Preparing Urban Plans, APA Planners Press, Chicago, Illinois, Washington D.C. Erder, Sema, 1996, İstanbul’a Bir Kent Kondu, Ümraniye, İletişim Yayınları, İstanbul King, Anthony D. (Ed), 1998, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya Sistemi, Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara Le Gates Richard T. And Stout, Frederic (Eds), 1996, The City Reader, Routledge, London And New York Levy, John M., 1997, Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey Şenyapılı, T., Türel, A., 1996, Ankara’da Gecekondu Oluşum Süreci Ve Ruhsatlı Konut Sunumu, Batıbirlik Yayınları No:1, Ankara Tekeli, İlhan, 1991, Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara Tekeli, İlhan, 2001, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, Ankara Tekin, Latife, 1990, Berci Kristin Çöp Masalları, Metis Edebiyat, İstanbul
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X