GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMAR HUKUKU/SBP394
Dersin Adı: İMAR HUKUKU
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Kübra Cihangir Çamur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ccamur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İmar ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olma, toplumun yeni gereksinimleri nedeniyle değişen mekanın planlaması için yeni öneriler geliştirme bec
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Planlama ve hukuk temel kavramları, , kamu yararı kavramı
2. Hafta  Planlamanın gelişmesi çeşitli akımlar (sağlık yasaları, güzel şehir, kapsamlı planlama, eylem planlaması, katılımlı planlama vb.)
3. Hafta  Türkiye’de plan kademeleri
4. Hafta  Planlama ile ilgili merkezi birimler, görev ve yetkileri
5. Hafta  Yerel yönetimler, organları, görev ve yetkileri
6. Hafta  I. Ara Sınav
7. Hafta  Türkiye’de planlama mevzuatının gelişimi; Ebniye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye ve Yapı Yollar Kanunu
8. Hafta  6785/1605 Sayılı İmar Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu
9. Hafta  İmar yasasının uygulama yönetmelikleri
10. Hafta  İmar yasasının diğer hukuki metinleri
11. Hafta  II. Ara Sınav
12. Hafta  İmar Yasası eleştirel analizi, yeni öneriler
13. Hafta  Önemli diğer yasalar ve planlar; Boğaziçi Kanunu ve Planı, Kıyı Kanunu-Çevre Düzeni Planı, Turizm Teşvik Kanunu, Çevre Kanunu-Özel Çevre Koruma Alanla
14. Hafta  Önemli diğer yasalar; Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı Planlar, Yayla Mera Kanunu, Gecekondu Kanunu-İmar Afları ve Islah İmar Planla
15. Hafta  Dönem Ödevi Sunuşları
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  EKE, Feral 75 Yıllık Cumhuriyetimizde İmar, Mimarlık Dergisi, 1999 EKE, Feral Şehircilik ve Planlama, M.E.B., 2000 KELEŞ, Ruşen Kentleşme Poltikası, İmge Yayınevi, 1996 ÜNAL, Erol İmar Mevzuatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı EKE, Feral 3194 Sayılı Yasaya Eleştirel Bir Bakış, TODAE Çağdaş Yönetimler Dergisi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  --
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X