GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME (ÖD)(SEÇ.)/M467
Dersin Adı: TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME (ÖD)(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce-Türkç
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çevre ve tek yapı ölçeğinde koruma metotlarının tanınması
Çevre ve tek yapı korumada değerlendirme metotlarının öğrenilmesi
Koruma ve tarihi çevre bilincinin gelişmesi
Tarihi yerleşim bölgelerinden tek yapı ölçeğine kadar analiz, değerlendirme ve sentez konusunda bilgi sahibi olma.
Korumada fiziksel, sosyal, psikolojik, işlevsel ve estetik boyutları irdeleyebilme.
Tipoloji çalışmaları, koruma ölçütlerinin saptanması ve kullanımdaki koruma örneklerinin değerlendirilmesi ile ilgili deneysel çalışmalar yapabilme.
Tarihi çevre ve tek yapı ölçeğinde koruma örneklerinde karşılaşılan sorun ve potansiyelleri ortaya koyabilme
Koruma yöntem ve uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönlerini eleştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi çalışması, büroda dokumantasyon ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenci, tarihi yerleşim bölgelerinden tek yapı ölçeğine kadar analiz,değerlendirme ve koruma konusunda bilgilendirilir.
2. Hafta  Korumada fiziksel, sosyal,psikolojik, işlevsel ve estetik boyutlar irdelenir.
3. Hafta  Tipoloji çalışmaları, koruma ölçütlerinin saptanması ve kullanımdaki koruma örneklerinin değerlendirilmesi ile ilgili örnekler gösterilir.
4. Hafta  Çevre kavramı ve tarihi çevre kavramının örneklerle açıklanması
5. Hafta  Çevresel psikolojinin tanımı (Mimari / Çevresel / Sosyal Psikoloji)Değerlendirme kavramının tanımı ve örneklerle açıklanması
6. Hafta  Mimarlık ve korumada değerlendirme yöntemlerinin açıklanması. Çevre koruma türleri – tanıtım ve örnek gösterimi
7. Hafta  Mimarlık ve korumada değerlendirme yöntemlerinin uygulama teknikleri
8. Hafta  I. Ara sınav
9. Hafta  Korumada değerlendirme çalışmaları örnek gösterimi
10. Hafta  Dönem ödevi konularının dağıtımı ve ödev sistematiklerinin kurulması
11. Hafta  Dönem ödevi kritikleri
12. Hafta  Dönem ödevi kritikleri
13. Hafta  Dönem ödevi kritikleri
14. Hafta  Dönem ödevlerinin sınıf huzurunda anlatımı ve tartışma
15. Hafta  Dönem ödevlerinin sınıf huzurunda anlatımı ve tartışma
16. Hafta  2. Ara sınav
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  G. URAK, Ders Notları W.H. ITTELSON, Environment and Cognition, Seminar Press, New York, 1973. J. LANG ve diğerleri, Designing for Human Behavior-Architecture and Behavioral Sciences, Pennsylvania, 1974. EDRA Conference Proceedings D. APPLEYARD, The Conservation of European Cities, M.I.T. Press, 1981;........
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, gösterme, yerinde envanter ve anket uygulamaları ve toplanan bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi
 -- STAJ / UYGULAMA
  Alan çalışması, sunum, kritik
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
2
14
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
14
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX