GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİÇİM GRAMERLERİ (SEÇ.)/M356
Dersin Adı: BİÇİM GRAMERLERİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciye işlemsel tasarımın algoritmik yönünü tanıtma ve bu beceriyi tasarım sürecinde biçim gramerleri yardımıyla kullanmayı öğretmek,
Mimari biçim, biçimlendirme yaklaşımları, Morfoloji ve mimari dil kavramlarını açıklamak,
Tasarımın mantıksal modelleri ve geometrik modelleme çerçevesinde biçim grameri kavramının öğretilmesi,
Biçim tanımı, biçim işlemeleri, biçim gramerleri ve biçim dilleri
Yorum ve çözüm üretme mekanizmalarının geliştirilmesi. Böylelikle mimari tasarımda biçim gramerleri kavramının anlaşılması.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  bu dersle ilişkili önerilen ders; "M 483 Mimarlıkta biçim mekan düzen" dersidir
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders hakkında genel bilgilendirme, ders içeriği hakkında bilgi verme,
2. Hafta  Mimari tasarım ve mimari biçimlendirme kavramları; biçimlendirme yaklaşımları hakkında genel bilgi,
3. Hafta  algoritma kavramı, Mimari tasarımda algoritmik yaklaşımlar ve mimari dil kavramı,
4. Hafta  Mimari tasarımda ürüne yönelik yaklaşımlar, Mimarlık, dil, müzik ve mantık bağlamında mimari tasarımın ve tasarım ürününün analizi
5. Hafta  Mimari tasarımda sürece yönelik yaklaşımlar, Süreç ve ürün etkileşimi, Süreç ve ürünün yapısal özellikleri
6. Hafta  Mimari biçim, mimari biçimin analiz yöntemleri, Morfoloji,morfolojik çözümleme yöntemleri ve mimari dil kavramları
7. Hafta  Tasarımın algoritmik mantıksal modelleri ve geometrik modelleme çerçevesinde biçim grameri kavramının tanıtılması
8. Hafta  Formal ve informal biçim gramerlerinin tanıtılması
9. Hafta  Biçim gramerlerinde sözlük ve gramer ilişkileri, anlam ve yapı ilişkilerine bağlı kural operasyonları ile irdelenmesi
10. Hafta   Biçim , biçim işlemeleri, Biçimsel dönüşümün biçim gramerleri ve biçim dilleri açısından incelenmesi
11. Hafta  Biçim Grameri yönteminin biçimsel analiz sürecinde kullanılması
12. Hafta  Biçim grameri yönteminin biçimsel sentez sürecinde kullanılması
13. Hafta  biçimsel yorum ve değerlendirmelerin yapılması
14. Hafta  Öğrenci çalışması
15. Hafta  Öğrenci çalışması ve final sunuşları
16. Hafta  Öğrenci çalışması ve final sunuşları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mitchell, W., The Logic of Architecture: Design Computation and Cognition, MIT, Press, 1990 Knight, T., Transformations in Design, Cambridge University Press, 1994 Steadman P, “(1983).Architectural Morphology”, Pion Ltd., London, Yücel, A., (1994). “Mimarlıkta Mekan Analizi”, Basılmamış Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, Brown J., L., (2001). “Architecture as a Language”, Basılmamış Ders Notu,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
7
2
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX