GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ TASARIM-KENTSEL DONATI İLİŞKİLERİ (SEÇ)/M371
Dersin Adı: MİMARİ TASARIM-KENTSEL DONATI İLİŞKİLERİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel donatıların planlanması ve tasarımı konusunda bilgi verilerek, mimari tasarım ile ilişkisinin kurgulanmasının sağlanması.
Planlama problemlerini daha rahat çözebilmek, mimari ile etkileşimini kavrayabilmek
Ulaşım, rekreasyon ve konut gibi fiziki sistemlerin analizini yapabilmek yer ve büyüklüklerini saptayabilmek, tasarımları ve hukuki – fiziki yaptırıml
Yapılarla, içinde yer aldıkları kent ve kentsel mekanlar arasındaki ilişkilerin ve yapılaşma düzen ve kurallarının öğrenilmesi
Ulaşım, konut, ticaret ve hizmet merkezleri, eğitim, kültür ve eğlence merkezleri, sağlık birimleri, sanayi bölgeleri ile kentsel açık alan ve rekreas
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kent, planlama ve Kentsel donatı kavramlarının anlatımı, içerik ve farkları konusunda genel bilgi
2. Hafta  Ulaşım planlaması ( ulaşım ve yerleşme ilişkisi, türleri, taşımacılık , kent içi yolların sınıflandırılması, kavşak, yaya yolu ve otopark tasarımları
3. Hafta  Konut alanlarının planlanması, tasarımı etkileyen doğal ve yapay faktörler, topoğrafya, komşuluk ünitesi tanım ve açıklaması
4. Hafta  Ticaret ve hizmet merkezlerinin tipleri, etki alanları ve kademelenmesi, işlevi, erişilebilirliği ve diğer donatılarla ilişkisi
5. Hafta  1.vize
6. Hafta  Eğitim alanlarının yer seçim ve tasarım ilkeleri
7. Hafta  Sosyal ve kültürel donatı alanlarının yer seçimi ve tasarım ilkeleri, huzurevleri, kütüphaneler, tiyatrolar, gençlik merkezleri, müze ve camiler üzeri
8. Hafta  Sağlık kurum ve alanlarına yönelik yer seçimi ve tasarım ilişkisi, kadamelenmesi, ulaşım ve kent bütünü ile kurduğu ilişki
9. Hafta  Açık alanlar, rekreasyon ve kentsel yeşil alanların türleri, planlanması, konumlanma politikaları
10. Hafta  2.vize
11. Hafta  Kentsel yeşil alanlar (çocuk oyun alanları, spor alanları ve parklar) için yer seçim ve tasarım ölçütlerinin belirlenmesi
12. Hafta  Sanayi yer seçimi ve tasarım ilkeleri
13. Hafta  Kentsel dış mekanların tasarım ilkeleri, türleri, kapalılık dereceleri, meydan ve avlu biçimlenmesi, sokak, cadde ve yollarda algı kriterlerinin belir
14. Hafta  Mekansal kurgunun tasarım ilkeleri alt mekan oluşturması, geleneksel sistemler, insan ölçeği, kavranabilirlik yaratma ve sınırsızlığın giderilmesi, ya
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aydemir Ş. Vd. “Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı” Mart 1999 – Trabzon Gökgür P.; “Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri” Bağlam Yayınları, İstanbul 2008 Ersoy.M.; “Kentsel Alan Kullanım Normları” ODTÜ Yayıncılık. Ankara 1994 Ersoy M.; “Kentsel Planlama Kuramları” İmge Yayınları, Ankara 2012 Çukurçayır M.A. ; “Yerel ve Kentsel Politikalar” Çizgi Kitabevi Yay. Konya 2003 Tekeli İ.; “ Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm” Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul 2011 Erol D, Vd.; “Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar”, Gazi Üni.İletişim Fak.Basımevi, Ankara 2007
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX