GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSLAM ÖNCESİ TÜRK MİMARLIĞI (SEÇ)/M491
Dersin Adı: İSLAM ÖNCESİ TÜRK MİMARLIĞI (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nakış Karamağaralı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakis@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İslam öncesi Türk mimarlığının kapsamının ve öneminin kavranması
Hunlar, Göktürkler ve Uygurların yaşam biçimi, kültürü ve buna bağlı şekillenen sanat ve mimarlığını öğrenmek
İslamiyet öncesi Türk inanç sistemi ve mimarisindeki merkezi mekan anlayışını önemli örnekleri ile inceleyerek kavramak
Söz konusu mimariyi şekillendiren coğrafya, iklim, malzeme, kültür ve inancın mimariyi nasıl etkilediğini anlamak
Orta Asya, Anadolu ve Yakın Doğu’da ürünler veren İslam sonrası Türk mim.nin, İslam öncesi Türk mim. ile karşılaştırmalı bakış açısını kazanmak
Türk mimarlığına tüm dönemleri kapsayacak şekilde yeni ve tam bir analitik bakış açısını kazanmak
İslam öncesi Türk mimarlığını öğrenerek Türk Mimarlığının kaynak ve kökenlerini anlamak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İslam Öncesi Türk Mimarlığı'nın kapsamı ve önemi
2. Hafta  İslam öncesi Türk coğrafyası, kültürü, inançları
3. Hafta  Öntürk kavimleri ve İskit Sanatı
4. Hafta  Hun sanatı, şehirciliği ve mimarlığı
5. Hafta  Göktürk sanatı, şehirciliği ve mimarlığı
6. Hafta  Hun ve Göktürk sanatı, şehirciliği ve mimarlığının diğer kültür ve mimarilerle etkileşimleri
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  Uygur sanatı, şehirciliği ve mimarlığı
9. Hafta  Uygur sanatı, şehirciliği ve mimarlığı
10. Hafta  Uygur sanatı, şehirciliği ve mimarlığının diğer kültür ve mimarilerle etkileşimleri
11. Hafta  İslam sonrası Türk Mimarlığına geçiş
12. Hafta  İslam öncesi Türklerde merkezi mekan anlayışının Türk şehirciliği açısından incelenmesi
13. Hafta  İslam öncesi Türklerde merkezi mekan anlayışının Türk mimarlığı açısından incelenmesi
14. Hafta  2. Ara Sınav
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - G. Akın, Asya Merkezi Mekan Geleneği, Ankara 1990 - O. Aslanapa, Başlan. Büyük Selçuk. Sonuna Kadar Türk Sanatı, İst., 1972 - M. Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977 - Y. Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul 2007 - N. Diyarbekirli, Hun Sanatı, M.E.B. Ankara - M. Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul - E. Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978. - A. İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara - E. Korkmaz, Eski Türk İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü, - L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya (çev. Sadettin Karatay) TDK, Ankara - B. Ögel, İslam. Önce Türk Kültür Tarihi -Orta Asya Kay. ve Bulun. Göre, Ank. 1988 - W. Radloff, Türklük ve Şamanlık, Örgün Yayınları - J. Paul Roux, Orta Aya-Tarih ve Uygarlık (çev. Lale Arslan), İstanbul 2001. - J. Paul Roux,Türk Göçebe Sanatının Dini Bakımdan Anlamı - A. Taşağıl, Göktürkler, TTK - Y.Z. Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri:Şamanizm, Ötüken Yay.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanır