GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT KURAMLARI/M322
Dersin Adı: KENT KURAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak, Yard.Doç.Dr.Mustafa Kemal Ervan, Öğr.Gör.Dr. Esra Özkan Yazgan, Öğr. Gör. Dr. Özlem Sağıroğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/gedizu, http://websitem.gazi.edu.tr/esraozkan, http://websitem.gazi.edu.tr/osagiroglu ,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr, ervan@gazi.edu.tr, esraozkan@gazi.edu.tr, osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel tasarım kuram ve metotlarını tanıma.
Genel planlama çerçevesi içinde kentsel tasarımcının yeri ve sorumluluklarını öğrenme.
Çeşitli belgeleme, analiz, değerlendirme ve karar üretme yöntemlerini öğrenme.
Kentsel tasarım projesi konusunda kuramsal bilgi kazanma.
Kentsel tasarım projesi yapabilme becerisi kazanma.
Şehir plancıların sorunlarını anlayabilme ve kent planlarına kentsel tasarım projeleri ile katılabilme.
Kent planlamanın temel prensiplerini anlayabilme.
İşlevle bağlantılı uygun dış mekan oluşturabilme.
Dış mekanı oluşturan kütleler arasında denge ve mekan kalitesi oluşturabilme.
Belgeleme, analiz, değerlendirme çalışmaları ve kentsel tasarım projesi yapabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders anlatım, çizim ödevleri, proje sunum ve kritikleri ile yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kentsel tasarım kavramı ve tanımı. Kentsel tasarım kavramının gelişimi.
2. Hafta  İnsan ölçeği ve kent, kent imajının elemanları, kentin nitelik ve nicelik kriterleri.
3. Hafta  Kentsel tasarım projeleri–kullanımda değerlendirme.
4. Hafta  Dönem projesine giriş: Envanter fişleri ve baz paftaların oluşturulması.
5. Hafta  Alan çalışması: Proje alanında belgeleme
6. Hafta  Analiz paftalarının hazırlanması: Alan çalışmasında toplanan bilgilerin, bilgisayar ortamında analiz paftalarına dökümü.
7. Hafta  Değerlendirme çalışması: Analiz verilerinin değerlendirilmesi, sorun ve potansiyellerin ortaya konması ve paftalara işlenmesi (Jüri değerlendirmesi).
8. Hafta  “Korunacak”(K),“Düzeltilecek"(D),“Yenilenecek”(Y)kentsel yapı ve elemanlarını belirleme-K.D.Y. paftalarının hazırlanmas
9. Hafta  I. ara sınav (Eskiz).
10. Hafta  1/25000 ve 1/5000 ölçekli proje önerileri üzerinde çalışma.
11. Hafta  1/1000 ölçekli proje önerileri üzerinde çalışma.
12. Hafta  1/500 ve 1/200 ölçekli detay çizimlerinin hazırlanması.
13. Hafta  1/500 ve 1/200 ölçekli detay çizimlerin hazırlanması.
14. Hafta  II. ara sınav (Dönem projesi ile bağlantılı eskiz)
15. Hafta  Dönem projesi kritikleri (Jüri değerlendirmesi).
16. Hafta  Dönem projesi kritikleri (Jüri değerlendirmesi).
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  G.Urak, Ders Notları. K. Lynch, The Image of the City, Cambridge: M.I.T. Press, 1960 K. Lynch, Site Planning, Cambridge: M.I.T. Press, 1971. K. Lynch, A Theory of Good City Form, Cambridge: M.I.T. Press, 1981. S. Kostof, The City Shaped, Thames and Hudson, 1991. B. Tschumi, Event Cities, MIT Press, 1994. R. Rogers & A. Power, A Cities for a Small Country, Faber & Faber, 2000. H. Ibelings, The Artificial Landscape, NAI Publisher, 2001. M. Ersoy, Kentsel Planlama Kuramları, İmge Kitabevi, 2012 A. Kaya, Planlama ve İmar Mevzuatı, Modül Planlama, 2013
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma, proje denetimi.
 -- STAJ / UYGULAMA
  2-6 kişilik grup çalışması olarak alan çalışması-envanter hazırlama ve anket uygulama, bireysel kentsel tasarım projesi hazırlama.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
8
1
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
148
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX