GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞ.MİM.KUR. II/M306
Dersin Adı: ÇAĞ.MİM.KUR. II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Esin Boyacıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eboyaci/contact
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eboyacı@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
20.yy'ın ikinci yarısından bu güne değin kuram ve uygulamada güncel mimari kültür bilinci elde eder
Kavramsal ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanır
Mimarlık kuramı ve pratiğinin toplumsal, politik ve teknolojik bağlamı konusunda farkındalık geliştirir.
Bu girdiler tasarım becerileri içine katılır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  ler, derseminerler, filmler, videolar, görsel malzemeler
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  M305 (Çağdaş Mimarlık Kuramları I)
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  68 Kuşağı, Archigram
2. Hafta  Geç Modern Mimarlık
3. Hafta  High Tech Mimarlığı
4. Hafta  Phenomology, relativism ve Post Modern dönem
5. Hafta  Venturi, Mimarlıkta Çelişki ve Karmaşa,
6. Hafta  Las Vegas’ın Öğrettikleri
7. Hafta  Neo Klassisism, Tarihselciler
8. Hafta  Neo rasyonalizm, neo Gelenekselciler
9. Hafta  Dekonstrüktivism
10. Hafta  Eisenmann,Tschumi
11. Hafta  Koolhaas, Hadid
12. Hafta  Coophimmelb(l)au, Libeskind
13. Hafta  Nouvel, Herzog & Meuron
14. Hafta  MVDRV, Ando
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Colquhoun A., 1981. Mimari Eleştiri Yazıları (Critical Essays on Architecture) çn. Ali Cengizkan, Sevki Vanli Yayinlari 2.Jameson F, 1992, Postmodenizm ya da Geç Kapitalizmin Mantığı, Çev. N. Plümer, YKY, Ist. 3.Harvey D, 1997 Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları 4.Klotz H, 1985 Modern and Postmodern, Friedr.Vieweg und Sohn, Braunscweig 5.Lynch K, 1975, The Image of the City, The MIT Press 6.Stern R, 1988 Modern Clasisism, Thames and Hudson Ltd, London 7.Ventury R, 1991, Mimarlıkta Karmaşa ve Çelişki, Çev. S.M. Özaloğlu, Şevki Vanlı Yay. Ank 8.Ventury R, Brown D, Izenaur S, 1993, Las Vegas’tan Öğrandiklerimiz, Çev. S M Özaloğlu, Şevki Vanlı Yayınları Ankara 9. Jencks C, Kropf K, 2003.Theories and Manifestoes, Willey- Academy, West Sussex 10.Hays M, 2000, Architecture Theory since 1968, Columbia Books of Architecture, New York
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, ev ödevi, soru-yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX