GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT VE MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ/M107
Dersin Adı: SANAT VE MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nakış Karamağaralı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakis@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanatın tanımı,varlık nedeni,amacı ve gerekliliği, psikolojik ve sosyolojik yönü, sanat ve kültür ilişkisinin tartışılması
Sanatı etkileyen faktörler, “kalıcı”,"klasik","evrensel",“güzel”,“beğeni”"estetik" kavramlarını öğrenmek.
Biçim-öz,somut-soyut,mimaride süslemenin rolü gibi temel sanat kavramlarının mimarlık tarihi süreci içinde irdelenip öğrenilmesi.
Mimarlık ve diğer sanat dalları üzerinden örneklemelerle mimarlık tarihine yönelik gerekli altyapının kazanılması.
Farklı dönemlere ait örneklerden hareketle tasarım ile içerik arasındaki ilişki ve bunları belirleyen faktörlerin kavranması.
Öğrencinin yaratıcı düşünme kapasitesini elde etmesi, soyutlama, sorgulama, sentezleme yeteneğinin kazanılması.
Temel mimarlık kavramları ve biçim-içerik ilişkisini mimarlık eğitimi sürecinde ve sonrasında irdeleme ve kişisel olarak uygulayabilme yetisi kazanmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat nedir? Sanatın doğuşu,amacı, gerekliliği
2. Hafta  Kültür nedir? Bileşenleri nelerdir?
3. Hafta  Sanatı ve kültürü etkileyen / belirleyen faktörler
4. Hafta  Sanatı ve kültürü etkileyen / belirleyen faktörler
5. Hafta  “Klasik- evrensel- kalıcı” kavramları
6. Hafta  Sanat eseri-zanaat ürünü-endüstriyel tasarım
7. Hafta  1. Ara sınav
8. Hafta  “Güzel” ve “Beğeni” kavramı, sanat felsefesi ve estetiğe giriş
9. Hafta  “Güzel” ve “Beğeni” kavramı, sanat felsefesi ve estetiğe giriş
10. Hafta  Sanatta biçim-öz,somut ve soyut,üslup (Batı sanatı)
11. Hafta  Sanatta biçim-öz,somut ve soyut,üslup (Uzak doğu sanatı)
12. Hafta  Sanatta biçim-öz,somut ve soyut,üslup (Doğu sanatı)
13. Hafta  Mimaride bezeme
14. Hafta  2. Ara sınav
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fisher, E.; Sanatın Gerekliliği (çev. Cevat Çapan), İst. 1995 Gombrich,E.H.; Sanatın Öyküsü, İst. 2002 Turani,A.; Dünya Sanat Tarihi, Ank. 1971 Tanalı,Z.; Sadeleştirmeler!, Ank. 2000 Tanalı,Z.; Sevgili Düşünceler, Ank. 2002 Tanalı,Z.; Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar, Ank. 2004 Kuban,D.; Mimarlık Kavramları, İst. 1990 Sözen,M.- Tanyeli,U.; Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İst. 1986 Hançerlioğlu,O.; Felsefe Sözlüğü, İst. 1996 Tunalı;İ.; Tasarım Felsefesine Giriş, İst. 2002
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
1
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
61
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanır