GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A.SEÇMELİ-5 ( KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA)/RPD411
Dersin Adı: A.SEÇMELİ-5 ( KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesini bilir.
Çözüm odaklı kısa terapi ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.
Çözüm odaklı kısa terapiyi çocuk ve ergenlere uygular.
Çözüm odaklı kısa terapiyi diğer terapi modelleriyle karşılaştırır.
Çözüm odaklı kısa terapiyi farklı problem alanlarına uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi.
2. Hafta  Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi.
3. Hafta  Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi.
4. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapi ilke ve teknikleri ve uygulamalar.
5. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapi ilke ve teknikleri ve uygulamalar.
6. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapi ilke ve teknikleri ve uygulamalar.
7. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapiyi diğer terapi modelleriyle karşılaştırma.
8. Hafta  Ara sınav.
9. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin çocuk ve ergenler üzerinde uygulamaları.
10. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin çocuk ve ergenler üzerinde uygulamaları.
11. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin çocuk ve ergenler üzerinde uygulamaları.
12. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin farklı birey ve problem alanlarında uygulanması.
13. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin farklı birey ve problem alanlarında uygulanması.
14. Hafta  Çözüm odaklı kısa terapinin farklı birey ve problem alanlarında uygulanması.
15. Hafta  Son değerlendirme.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
15
 Ödev
1
15
 Uygulama
1
15
 Projeler
0
0
 Pratik
1
15
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
14
0
 Sunu hazırlama
14
0
 Sunum
14
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
14
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Safiye SARICI BULUT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ssarici)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ssarici@gazi.edu.tr)