GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. SEÇMELİ-3 ( BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARİYER DANIŞMANLIĞI SİSTEMLERİ)/RPD319
Dersin Adı: A. SEÇMELİ-3 ( BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARİYER DANIŞMANLIĞI SİSTEMLERİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilgisayar temelli kariyer uygulamalarının hangi danışanlar için uygun olacağına karar verir.
Bilgisayar temelli kariyer uygulamalarının kültürel ve gelişimsel standartlara uygunluğunu değerlendirir.
Engelli bireylerin bilgisayar temelli kariyer uygulamalarını etkili bir şekilde kullanmasını sağlar.
Bağlantı sorunları sonrasında uygulamaları danışanlar için yeniden kullanabilir duruma getirir.
Bilgisayar destekli kariyer araçlarını uygular.
Elektronik kariyer kaynaklarına ve eğitim bilgilerine erişir.
Bilgisayar temelli kariyer sistemlerini kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kariyer danışmanlığı becerileri ve on-line danışma becerileri
2. Hafta  Kariyer danışmanlığı ölçme araçlarının kullanımı
3. Hafta  Bilgisayar destekli kariyer danışmanlığı kavramlar ve tanımlar
4. Hafta  Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları
5. Hafta  İnternet tabanlı ölçme araçlarının kullanımı (Strong ve Kuder İlgi Envanteri ve Kendini Araştırma Envanteri, UNIACT, O*NET İlgi Profili, MBTI ve Hacet
6. Hafta  O*NET, Occupational Outlook Handbook, MOCS III, Ulusal mesleki bilgi sistemi, İŞKUR, euroguidance.net, Handshake vb. elektronik kariyer kaynaklarının
7. Hafta  Kariyer rehberlik sistemlerinin (Discover, SIGI Plus, Prospect, Bildemer) kullanımı
8. Hafta  Ara-Sınav
9. Hafta  Linkedin, kariyer.net, İŞKUR, şirket İK web sayfalarını kullanarak özgeçmiş hazırlama
10. Hafta  Web chat/live chat yazılımlarının kullanımı (zohosalesIQ, tawk.to vb.)
11. Hafta  Süpervizyon modelleri ve on-line kariyer danışmanlığında süpervizyon
12. Hafta  İnternet Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etik Standartlar
13. Hafta  Bilgisayar temelli kariyer uygulamalarının kültürel ve gelişimsel standartlara uygunluğu
14. Hafta  Dezavantajlı gruplarla bilgisayar temelli kariyer uygulamaları
15. Hafta  Dezavantajlı gruplarla bilgisayar temelli kariyer uygulamaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Kemal Öztemel)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/oztemel)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (koztemel@gmail.com)