GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VIII (GRUPLA PSİKOLOJİK DANILŞMA UYGULAMASI)/PR432A
Dersin Adı: SEÇMELİ-VIII (GRUPLA PSİKOLOJİK DANILŞMA UYGULAMASI)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  SEÇMELİ-VIII (G
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.M. Güven, Prof.Dr. F. Bacanlı, Doç.Dr. Ş. Işık, Yrd.Doç.Dr. L. Ercan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mehmetguven@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Grupla psikolojik danışmanın ilke ve tekniklerini danışma ortamına uygular
Grupta terpötik güçlerin etkisinin farkına varır
Grup türlerini ve özelliklerini bilir
Grupta gerekli olabilecek alıştırmaları bilir ve uygular
Bir grup lideri olarak rolünün farkına varır
Grupta direnç ve transferansla başa çıkar.
Grup dinamiği ve sürecini tanımlayacaktır.
Grup çalışmalarını planlayabilecektir.
Grup liderinin sergilemesi gereken temel özellikleri açıklayacaktır.
Orta ve veya işlem aşamasındaki gruplarda lider işlevlerini açıklayacaktır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Grupla Psikolojik danışma dersini teorik olarak almak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu derse ilişkin başka bir öneri bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amacı ve kapsamı
2. Hafta  Uygulanmış grup örneklerinin incelenmesi ve sunumu, grup yönetme becerilerinin değerlendirilmesi
3. Hafta  Örnek bir grup planı hazırlama ve sunma
4. Hafta  ilk oturum (yapılama, grup kuralları, davranışsal amaçların belirlenmesi ve ısınma alıştırmaları)
5. Hafta  Grup raporlarının teslimi, ikinci oturum ve grup yaşantısı geçirme
6. Hafta  Grup raporlarının teslimi, üçüncü oturum ve grup yaşantısı geçirme
7. Hafta  Grup raporlarının teslimi, dördüncü oturum ve grup yaşantısı geçirme
8. Hafta  Grup raporlarının teslimi, beşinci oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
9. Hafta  Grup raporlarının teslimi, altıncı oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
10. Hafta  Grup raporlarının teslimi, yedinci oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
11. Hafta  Grup raporlarının teslimi, sekizinci oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
12. Hafta  Grup raporlarının teslimi, dokuzuncu oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
13. Hafta  Grup raporlarının teslimi, onuncu oturum ve grup yaşantısı, liderlik deneyimi ve süpervizyon
14. Hafta  Grup raporlarının teslimi, sonuncu oturum ve sonlandırma
15. Hafta  Genel değerlendirme raporunun teslimi
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Voltan-Acar, N. (2017). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. (Geliştirilmiş 13.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Voltan-Acar, N. (2004). Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar-deneyler. (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3. Demir, A. ve Koydemir, S. (2011). Grupla psikolojik danışma. Ankara: PEGEM Akademi. Carroll, M.R. & Wiggins, J.D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri: kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (Çev. S.Doğan, I. Başaran, M. Aladağ ve B. Yaka). Ankara: PEGEM Akademi. 4. Ceyhun, B. (1996). Grup psikoterapilerine giriş, Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği, Yayın No: 6. 5. Corey, G. (2000). Theory and practice of group counseling. (5th Ed.).Pasific Grove: Brooks/Cole. 6. Gazda, G. M., Ginter, E. J., & Horne, A. M. (2001). Group counseling and group psychotherapy; theory and application. Boston: Allyn and Bacon. Morganett, R. S. (2005). 7. Grupla danışma uygulamalarını içeren tez, makale veya diğer kaynaklar.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
80
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
90
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
10
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X