GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VI (DUYUŞSAL EĞİTİM)/PR433A
Dersin Adı: SEÇMELİ-VI (DUYUŞSAL EĞİTİM)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Gürcü Erdamar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/gurkoc/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gurkoc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Program geliştirmenin öğelerini kavrar.
Hedef ve duyuşsal hedeflerin eğitim programlarındaki yerini belirler.
Duyuşsal alanda hedef ve hedef davranışlar yazar.
Duyuşsal eğitim yaklaşımlarının özelliklerini açıklar.
Duyuşsal alanda kullanılabilecek yöntem-teknikleri belirler.
Sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini değerlendirir.
Duyuşsal alan hedeflerine uygun etkinlik tasarlar.
Duyguların eğitimdeki önemini değerlendirir.
Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin önemini açıklar.
Çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri analiz eder.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili olarak Program Geliştirme dersi önerilebilir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders kaynakları ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta  Program geliştirme öğeleri Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırılması
3. Hafta  Duyuşsal alanda hedef ve hedef davranış yazma
4. Hafta  Duyuşsal eğitim yaklaşımları (ahlak eğitimi, karakter eğitimi, değer eğitimi, bütüncül eğitim, hümanistik eğitim)
5. Hafta  Duyuşsal eğitim yöntem ve teknikleri
6. Hafta  Duyuşsal ürünlerin değerlendirilmesi
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Duyuşsal eğitim programlarının incelenmesi
9. Hafta  Duyuşsal eğitim programı hazırlama
10. Hafta  Duyuşsal eğitim programı hazırlama
11. Hafta  Duyuşsal eğitim programı hazırlama
12. Hafta  Hazırlanan programların sınıfta sunulması ve tartışılması
13. Hafta  Hazırlanan programların sınıfta sunulması ve tartışılması
14. Hafta  Çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve duyuşsal hedefleri
15. Hafta  Sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri
16. Hafta  Genel Tekrar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Hasan Bacanlı, Duyuşsal Davranış Eğitimi , Nobel Yayın Dağıtım / Eğitim Dizisi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, alıştırma ve uygulama, proje çalışması.
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
5
5
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X