GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-V (MOTİVASYON)/PR419A
Dersin Adı: SEÇMELİ-V (MOTİVASYON)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  SEÇMELİ-V (MOTİ
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard. Doç. Dr. Zihni KOÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  yüksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yüksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
Motivasyon teorilerinin ruh sağlığı alanındaki önemini kavrar
Çağdaş motivasyon doğurgularını eğitim ortamlarının hazırlanmasında kullanır
Motivasyonda bilişsel faktörlerin (amaçlar ve beklentiler gibi) etkisini açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Eğitim Psikolojisi dersini almış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
2. Hafta  Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
3. Hafta  Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
4. Hafta  Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
5. Hafta  Çağdaş motivasyon teorilerini bilir
6. Hafta  Vize
7. Hafta  Motivasyonda davrnışcı teorilerinin ruh sağlığı alanındaki önemini kavrar
8. Hafta  Motivasyonda davranışcı teorilerinin ruh sağlığı alanındaki önemini kavrar
9. Hafta  Motivasyonda bilişsel teorilerinin ruh sağlığı alanındaki önemini kavrar
10. Hafta  Motivasyonda bilişsel teorilerinin ruh sağlığı alanındaki önemini kavrar
11. Hafta  Motivasyonda insancıl teorilerinin ruh sağlığı alanınındaki önemini kavrar
12. Hafta  Çağdaş motivasyon doğurgularını eğitim ortamlarının hazırlanmasında kullanır
13. Hafta  Çağdaş motivasyon doğurgularını eğitim ortamlarının hazırlanmasında kullanır
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bower, G. H. ve Hilgard, E. R. (1982) Theories of Learning. (Fifty edition). Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Eggen, P ve Kauchak, D. (2001) Educational Psychology. Ohio: Merrill Prentice Hall. Klein, S B. Ve Mowrer, R R. (Ed) (1989) Contemporaray Learning Theories New Jersey: Hillsade. Klein, S.B. (1996) Learning Principle and Applications (Third Edition) New York: Mc Graw-Hill-Inc. Dembo, M.H. (1991) Applying Educational Psychology in the Classroom. (4 th Ed.) New Pintrich, P., ve Schunk, D.(1996). Motivation in education: Theory, research and applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X