GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (TÜRK EĞİTİM TARİHİ)/PR338A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (TÜRK EĞİTİM TARİHİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Galip YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gyuksel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyuksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk tarihi boyunca, Türklerde eğitimin hangi evrelerden geçtiğini, Türklerin eğitime ve bilime ne tür katkılarda bulunduklarını, kurumların ve ilgili
Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. yüzyıl ile 1920 yılı arasında, eğitim sistemlerinde yapılan değişiklikler arasındaki benzerlikleri ve farklılıklar
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan nasıl bir eğitim düzeni devir aldığını açıklar.
19. yüzyıldan itibaren, Türk eğitim sistemlerinde yapılan değişikliklere dayanarak, günümüz eğitim sistemini yorumlar.
Öğrenciler İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırır.
Öğrenciler Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar.
Öğrenciler Türk eğitim tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar.
Öğrenciler Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri idrak eder.
Eğitimimizi zaman ve konu bütünlüğü içinde ele alıp analiz edip sentezleyebilecektir.
Öğretmenlik yaşamında, geçmişte yaşanılan eğitimdeki tarihsel olaylardan yararlanabilecektir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Orta öğretim düzeyinde, genel Türk tarihi derslerini almış olmak.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Başlangıçtan, İslamiyet’in Türkler tarafından kabulüne kadar geçen süre içinde kurulan belli başlı Türk devletlerindeki eğitim alanları, kurumla
2. Hafta  Selçuklu İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki eğitim alanları, kurumları, kütüphaneler, üretilen bilimsel eserler ve geçmişteki hangi
3. Hafta  Kuruluşundan, 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda, eğitim alanları, kurumları, kütüphaneler, bilimsel çalışmalar, geçmişteki han
4. Hafta  Kuruluşundan, 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda, sarayda eğitim, bu eğitimin temel felsefesi, Enderûn’dan çıkan, isim ya
5. Hafta  16., 17., 18. yüz yıllarda, Avrupa’da bilim geçirdiği evrime toplu bur bakış; bu evrimin Osmanlı İmparatorluğu eğitim sistemindeki yansımaları.
6. Hafta  19. yüzyılın başından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş tarihine kadar geçen zaman içinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda sürdürülen for
7. Hafta  Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikasına yansıması, çıkarılan temel yasalar, ya
8. Hafta  Tarihi bir mekanı ya da bir müzeyi ziyaret.
9. Hafta  Tahmini vize haftası.
10. Hafta  Ödev konularının anlatılması, tartışılması ve konulara ilişkin kısa bir sınav (veya panel).
11. Hafta  Ödev konularının anlatılması, tartışılması ve konulara ilişkin kısa bir sınav (veya panel).
12. Hafta  1920 – 1990 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk ve orta öğretim sisteminde gerçekleştirdiği değişiklikler, bunların birb
13. Hafta  1920 – 1990 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yüksek öğretim sisteminde gerçekleştirdiği değişiklikler, bunların birbirler
14. Hafta  Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları.
15. Hafta  Genel Değerlendirme.
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X