GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (ÖRĞÜTSEL DAVRANIŞ)/PR336A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (ÖRĞÜTSEL DAVRANIŞ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Galip YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gyuksel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyuksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnsanı çeşitli özellikleriyle tanır.
Örgütleri sistem kavramı çerçevesinde tanımlayıcı özellikleriyle bilir.
Bireysel davranışı belirleyen içsel ve dışsal nedenleri tanır.
Örgüt ve birey arasındaki etkileşimi biçimsel ve doğal yapılar boyutunda analiz eder.
Bürokratik sosyalleşmenin önemini kavrar.
Örgüt için önemli olan işe ilişkin tutumların hangi değer, inanç ve kişilik özellikleri ile ilintili olduğu hakkında bilgi verebilir.
Grup ve ekip farklılıklarını açıklayarak bir ekipte olması gereken bireylerin kişilik özelliklerini tartışabilir.
Lider ile yöneticiyi farklılaştırarak hangi liderlik özelliklerinin, hangi durumlarda daha etkili olabilieceğini, liderlerin farklı durumlarda nasıl d
Liderin çalışanları isteklendirmek adına nasıl davranması gerektiğini motivasyon kuramları ile açıklayabilir.
iletişimi engelleyen unsurları değerlendirerek bu konuda yöneticinin yapması gerekenleri tartışabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan Davranışlarının Kaynakları. İç ve dış etmenler.
2. Hafta  Yönetsel ve Örgütsel Psikolojinin temellerini oluşturan kuramsal görüşler.
3. Hafta  Biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler açısından örgütsel davranışlar.
4. Hafta  Örgütsel uyum ve Bürokratik Sosyalleşmenin örgütsel bütünleşme açısından önemi.
5. Hafta  Örgütlerde gruplar ve grup etkileşimi ve liderlik.
6. Hafta  Örgütlerde Bireyler arası ilişkiler ve iletişim örüntüleri
7. Hafta  Örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler.
8. Hafta  Arasınav.
9. Hafta  Örgütlerde Yönetime Katılma.
10. Hafta  Örgütlerde çatışma nedenleri ve çatışmayı yönetme biçimleri.
11. Hafta  Örgüt Geliştirme ve Örgüt Geliştirme teknikleri.
12. Hafta  Örgüt Geliştirme ve Örgüt Geliştirme teknikleri.
13. Hafta  Duyarlık Eğitimi.
14. Hafta  Yönetime katılma ve takım çalışmasını destekleyici sistemler geliştirme.
15. Hafta  İşi zenginleştirme ve öğrenen örgütler oluşturma.
16. Hafta  Değerlendirme.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aydın, Mustafa (2005) Eğitim Yönetimi Başaran, İ.Ethem (1992), Yönetimde İnsan İlişkileri-Yönetsel Davranış. Ankara:Kadıoğlu Matbaası Baymur, Feriha (1998). Genel Psikoloji. İstanbul:İnkılap Kitabevi Eren, Erol (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Katz D., Kahn R. (Çev:Can ve Bayar), Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. (1977). Ankara:TODAİE Yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj uygulaması yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
4
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X