GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-III (İLKÖĞRETİMDE PSK. DAN. VE REH.)/PR320A
Dersin Adı: SEÇMELİ-III (İLKÖĞRETİMDE PSK. DAN. VE REH.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Galip YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gyuksel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyuksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlköğretimde rehberlikle ilgili temel kavramları bilir.
İlköğretimde rehberlik hizmetlerinin amaçlarını bilir.
Rehberlik modellerini bilir.
Kapsamlı/gelişimsel rehberlik modelinin yeterlik alanlarını bilir.
İlköğretim rehberlik program içeriğini bilir.
İlköğretim rehberlik program içeriğini uygulama becerisi kazanır.
İlköğretimde öğrenciyi tanımanın amacını bilir.
İlköğretimde öğrenciyi yönlendirmenin amacını bilir.
İlköğretimde öğrenciyi tanımada psikolojik ölçme araçlarını kullanabilir.
İlköğretimde rehberlik uygulamalarını değerlendirme yeterliği kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel kavramlar, İlköğretimde rehberliğin gerekçesi.
2. Hafta  Rehberlik ve psikolojik danışma modelleri:Kriz yaklaşımı, Düzeltici yaklaşım, Önleyici yaklaşım ve Gelişimsel yaklaşım.
3. Hafta  Gelişimsel rehberlik yaklaşımı.
4. Hafta  İlköğretimde rehberlik ve psikolojik danışmanın organize edilmesi.
5. Hafta  İlköğretimde, okul personelinin rehberlikle ilgili rolleri.
6. Hafta  Danışman, öğretmen, yöneticiler ve diğer personel.
7. Hafta  Vize.
8. Hafta  İlköğretim rehberlik programı 1. Üç değişken: Öğrenci, öğrenilmiş davranış, öğrenme ortamı.
9. Hafta  2. Boyutlar:Fiziksel gelişim, Sosyal gelişim Benlik kavramı gelişimi, Bilişsel gelişim.
10. Hafta  Bireysel psikolojik danışma.
11. Hafta  Küçük grup danışmaları: Tanım, yaklaşımlar evreler.
12. Hafta  Büyük grup rehberliği: Tanım, yaklaşımlar, evreler.
13. Hafta  Akran eğitim grupları.
14. Hafta  Konsültasyon.
15. Hafta  Oryantasyon Hizmetleri
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Can, G. (2002) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Ed. G. Can) Ankara: PegemA Doğan, S. (2000) “Pratik Bir Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı: Sınıf Rehber Öğretmenliği Program Modeli.” Eğitim Yönetimi Dergisi, 21, 125-140. Erkan, S. (1999) “Rehberlik nedir” İlköğretimde Rehberlik. (Ed: Y. Kuzgun) Ankara: Nobel Erkan, S. (2000) Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem Erkan, S. (2001) Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Ankara: Nobel Gysbergs, N.C. & Henderson, P.. (2000) Developing & Managing Your School Guidance Program. Third Edition. Alexandria, VA. ACA Kepçeoğlu, M. (2000) Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara. Alkım Külahoğlu, Ş. (2001) Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi. Ankara: Pegem A Kuzgun, Y. (1996) Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM. Myrick, R.D. (1997) Developmental Guidance and Counseling: A Practical Approach. Third Edition. Minneapolis:
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X